Experimenten ‘samenwerking regulier en speciaal onderwijs’ open voor aanmelding

Scholen kunnen tot en met 1 mei 2021 een aanvraag indienen om komend schooljaar deel te nemen aan het experiment ‘samenwerking regulier en speciaal onderwijs’. Binnen dit experiment kan een geïntegreerde voorziening worden ingericht waarin regulier en speciaal onderwijs samenkomen. Leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoeften gaan hierbij zoveel mogelijk samen naar school en zitten in dezelfde klas. Scholen kunnen alle leerlingen zo een zo thuisnabij mogelijke onderwijsplek bieden en integraal tegemoetkomen aan hun ondersteuningsbehoeften. Dit past in een bredere ontwikkeling om tot inclusiever onderwijs en meer maatwerk voor leerlingen te komen.

Met het experiment is het mogelijk dat een (v)so-school of instelling, een speciale school voor basisonderwijs en een reguliere school voor basis- of voortgezet onderwijs die intensief willen gaan samenwerken, zes jaar als één school kunnen functioneren. Dat wil zeggen dat de groepen leerlingen van deelnemende scholen onderling kunnen worden gemengd, terwijl alle deelnemende scholen nog blijven bestaan. De scholen en instellingen houden gedurende het experiment hun BRIN-nummers.

Gedurende het experiment zal op basis van de ervaringen van de deelnemende scholen worden gewerkt aan herziening van wet- en regelgeving om intensieve samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs in geïntegreerde voorzieningen structureel mogelijk te maken.

Het indienen van een aanvraag voor deelname aan het experiment in het schooljaar 2021-2022 kan tot 1 mei 2021. Er is een beleidsregel gepubliceerd, waarin beschreven staat hoe een aanvraag moet worden ingediend en aan welke voorwaarden de aanvraag moet voldoen. 

Het Steunpunt Passend Onderwijs biedt indien gewenst ondersteuning, in samenwerking met het NJI.