Het ondersteuningsplan moet concreet zijn

In december 2020 heeft de Landelijke Commissie voor Geschillen Wet Medezeggenschap Scholen een belangrijke uitspraak gedaan over de inhoud van het Ondersteuningsplan (OP). Het geschil speelde tussen een Ondersteuningsplanraad (OPR) en een samenwerkingsverband. De commissie kwam tot de conclusie dat de OPR terecht instemming onthield aan het plan, omdat in het plan ‘slechts zeer algemene procesmatige schetsen waren opgenomen van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen. Uit het OP valt niet op te maken wat de basisondersteuningsvoorzieningen van de scholen zijn. Ook verschaft het OP geen inzicht in de beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de daarmee samenhangende bekostiging. Evenmin blijkt wanneer en hoe een leerling geplaatst wordt op het speciaal onderwijs of een speciale school voor basisonderwijs en wat de concrete procedure en het beleid met betrekking tot de terugplaatsing of overplaatsing zijn’. Het plan is daarmee onvoldoende concreet.