Infinite Finance Festival

Infinite Financieel ondersteunt al 15 jaar onder meer controllers, bestuurders, beleidsmedewerkers en toezichthouders in de sectoren onderwijs en opvang bij goede bedrijfsvoering. Om dit te vieren organiseren we een Finance Festival over belangrijke ontwikkelingen in de bedrijfsvoering in de komende tien jaar. Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van financieel management en bedrijfsvoering, is toekomstbestendigheid voor uw bedrijfsvoering essentieel. Op het Finance Festival brengt Infinite Financieel u in 1 dag helemaal up-to-date, met inspirerende lezingen en workshops, specifiek voor controllers en andere financials, bestuurders en toezichthouders.

Wat gaan we doen?

Het congres start met een inspirerende lezing door Marc Mittelmeijer. Zijn boodschap is dat ook de bedrijfsvoering bepalend is voor de successen die organisaties boeken in het bereiken van hun strategische, onderwijskundige doelstellingen. Mittelmeijer was bestuurder bij diverse organisaties in het primair en voortgezet onderwijs. Thans is hij voorzitter College van Bestuur van CVO Rotterdam.
Vervolgens kunt u kiezen uit verschillende inspirerende workshops, die we verderop wat uitgebreider beschrijven. Het inhoudelijke deel van de dag wordt plenair afgesloten, waarna de deelnemers kunnen genieten van een hapje en een drankje.

Keuze uit veel interessante en inspirerende workshops

Na de plenaire opening organiseren we twee workshoprondes, met tussendoor een uitgebreide lunch. Voor de workshoprondes kunt u kiezen uit verschillende interessante en inspirerende lezingen en workshops. Hieronder leest u voor welke workshops u onder meer kunt intekenen.

Bedrijfsvoering als integrale verantwoordelijkheid van toezichthouders, bestuurders én professionals
Door: Tjerk Budding, opleidingsdirecteur van de public controllers opleidingen van het Zijlstra Center van de VU Amsterdam
Door de toenemende professionalisering van de bedrijfsvoering van onderwijsorganisaties, wordt de bedrijfsvoering in toenemende mate als zelfstandige verantwoordelijkheid gezien. Expertises op het bestuurskantoor zijn verdeeld en apart belegd. Hoe zit het met de verschillende groepen die actief zijn rond bedrijfsvoeringsvraagstukken? Wie pakt welke rol daarbij, en hoe ontwikkelt zich dat door? Dat zijn de vragen die centraal staan in deze workshop, welke we o.a. aan de hand van het three-lines-of-defence model verkennen.

Strategisch HRM bij krimp en fusie
Door: Steven van Nispen, lid College van Bestuur stichting VO Zeeuws-Vlaanderen
Scholen die met (stevige) krimp hebben te maken, krijgen een flinke uitdaging bij het managen van de kwaliteit en de kwantiteit van het personeel. Het ontwikkelen van strategisch HRM is dan heel belangrijk. Hoe geef je dat inhoud en vorm in een situatie van verregaande samenwerking of fusie?

Data: de basis voor beleid, grip, sturing en verantwoording
Door: Fons Dingelstad, directeur Kennis bij het ministerie van OCW
Als onderwijs hebben we op dit moment nog onvoldoende stabiele, kwalitatieve en continue data om het goede gesprek met de noodzakelijke nuances te kunnen voeren over de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling daarvan. Er is meer mogelijk, onder meer door nieuwe technologieën. Fons Dingelstad geeft een Tour d’horizon en gaat in gesprek over data in onderwijsland en neemt daarbij de in april 2022 verschenen Staat van het Onderwijs mee.

Help! Ik moet als toezichthouder de doelmatigheid bewaken! Maar hoe doe ik dat?
Door: Jos Verkroost oud inspecteur Rekenschap van de Inspectie van het Onderwijs
De workshop gaat om te beginnen in op het begrip doelmatigheid. Wat is de historie in het onderwijs er eigenlijk van? En wat houdt het in? Daar wordt veel (on)zin over verkondigd. Waar draait het werkelijk om? En hoe kunnen onderwijsorganisaties daar vorm aan geven? Welke richting geeft het nieuwe inspectiekader aan dit thema? Hoe zit het met de eisen vanuit de wet? Deze workshop biedt u concrete handvatten om in uw organisatie het gesprek over doelmatigheid beter handen en voeten te geven. Waar moet u naar kijken, hoe verzamelt u informatie en voert u intern het gesprek over de maatschappelijke resultaten die uw organisatie moet en wil bereiken, de resultaten die uw scholen realiseren?

Onder één dak: de uitdagingen van de bedrijfsvoering van organisaties voor onderwijs én opvang
Door: Carolien van der Velden, ambassadeur van Vereniging Netwerk Kindcentra (VNK)
Kinderopvang en primair onderwijs werken intensief samen om een aanbod te realiseren voor kinderen tussen de 0 en 13 jaar. Bij deze intensieve samenwerking komen ook allerlei bedrijfsvoeringsvraagstukken kijken. Waar liggen de verantwoordelijkheden in de driehoek gemeente – schoolbestuur – kinderopvang als je kijkt naar de realisatie van een IKC (o.a. huisvesting, personeel en financiën)? Welke juridische/fiscale en financiële aspecten zijn van belang bij IKC-vorming? Hoe zorg je ervoor dat een IKC-concept zakelijk goed georganiseerd is? Deze vragen staan centraal in deze workshop.

Leren van andere sectoren en organisaties: van Financial Control via Business Control naar Concern Control
Door: Ron Schuurmans, Organisatie Controller bij de stichting Dudok Wonen
Van oudsher is de financiële kolom gefocust op het leveren van financiële cijfers met als doel controle te kunnen bewerkstelligen. Business control gaat verder dan dat en richt zich meer op het grotere plaatje: wat is de effectiviteit, doelmatigheid en rechtmatigheid. In de workshop wordt uit de doeken gedaan hoe Concern Control binnen de stichting Dudok Wonen (woningcorporatie) is ingericht. Hierbij komen onderwerpen als de rol van de (concern) controller, het samenspel in het three lines of defence model, de inrichting van de governance en het belang van soft controls aan bod.

Hoe blockchain-technology bedrijfsvoeringsprocessen in de sectoren onderwijs en opvang gaat veranderen en verbeteren
Door: Sven Markus, Partner en instructeur bij FlowChain Academy
Om te beginnen maakt u in deze workshop kennis met het begrip blockchain. Wat is blockchain en wat heeft het ons tot op heden gebracht? Dit bespreken we aan de hand van enkele aansprekende voorbeelden van blockchain toepassingen bij uiteenlopende bedrijven. Vervolgens zullen we in een interactieve sessie achterhalen wat we in de toekomst van blockchain kunnen gaan verwachten. Is het een hype of noodzakelijk kwaad? Of (veel) meer? En op welke wijze is deze technologie toe te passen in belangrijke administratieve processen in onderwijs en opvang zoals kind- en leerlingenadministratie, financiële administratie en personeels- en salarisadministratie? Dit alles komt tijdens deze workshop aan bod.

Onderwijshuisvesting: sturen op kwaliteit, of toch op geld?
Door: Rob van der Westen, beleidsadviseur huisvesting voor SPO Utrecht (openbaar basisonderwijs)
Kwalitatief goede huisvesting bevordert goed onderwijs. Waarom is het bouwbudget dan toch vaak leidend bij ver-/nieuwbouw? Rob van der Westen keert het om: ga uit van de benodigde kwaliteit en werk met business cases. Dat biedt de beste garantie op verantwoorde investeringen in onderwijshuisvesting.

Risicobeheersing, of no risk no fun?
Door: Robert ’t Hart, docent strategisch risicomanagement aan o.a. de Universiteit Twente en de VU
Zonder risico’s komt onderwijs niet vooruit en gelukkig beheersen we de meeste risico’s goed. Maar durven we nog risico’s te nemen of zijn we bang geworden? Daarom gaan we in deze workshop in op de risk appetite binnen het onderwijs. Immers, risico nemen is soms inherent aan het verzilveren van kansen. Oftewel: no risk no fun. We brengen de volwassenheid van je organisatie in kaart en geven praktijk voorbeelden en handvatten voor je eigen organisatie.

Beter verantwoorden met de Verantwoordingsscan
Door: Cor van Montfort, onderzoeker VU en Tilburg University en lid van de Onderwijsraad
Hoe kunnen bestuurder en controller leren door verantwoorden? Daar is onderzoek naar gedaan en de uitkomsten bieden goede aangrijpingspunten. Deelnemers vullen ter plekke de verantwoordingsscan in en gaan met de onderzoeker/ontwikkelaar en een ervaringsdeskundige in gesprek.

Planning & Control: feestje of verplicht nummer?
Door: Monica van der Hoff, eigenaar/bestuurder van Infinite Financieel
De Planning & Control-cyclus (P&C-cyclus) is essentieel om het bestuur in staat te stellen relevante keuzes goed geïnformeerd en tijdig te maken. En om de Raad van Toezicht daarop zinvol toezicht uit te laten oefenen. Functioneert de cyclus niet of onvoldoende, dan wordt de organisatie regelmatig verrast of overvallen door onverwachte resultaten, verdwijnt het vertrouwen en ontstaat de verleiding langs informele lijnen te gaan sturen. De P&C-cyclus kan ervaren worden als een verplicht nummer, zonder toegevoegde waarde. Hoe zorg je dat de cyclus waardevol is en comfort biedt? Wat is de rol van de administratie, de controller en het bestuur? En wat is eigenlijk een goede P&C-cyclus, hoe beoordeel je dat? In de workshop wordt op deze vragen ingegaan, worden handvatten gegeven en worden praktijkervaringen gedeeld.

Praktische informatie

Het congres vindt plaats op Buitenplaats Kameryck in Kamerik, gelegen in het Groene Hart tussen Breukelen en Woerden. Het programma vangt omstreeks half tien aan en duurt tot ongeveer half vijf. Vanaf NS station Woerden is Buitenplaats Kameryck op deze congresdag bereikbaar met een speciale OV shuttle. Ook is de congreslocatie goed bereikbaar per auto, met voldoende gratis parkeergelegenheid.

Schrijf u in!
Kortom: een Finance Festival vol boeiende sprekers en interessante onderwerpen. Enthousiast? Schrijf u dan nu hier in.