Infinite Update – 1 juni 2022

In deze editie van Infinite Update praten wij u weer bij over alle ontwikkelingen op het terrein van financieel beheer en bedrijfsvoering in de sectoren onderwijs en opvang. We attenderen u op interessante bijeenkomsten, belangwekkende onderzoeksrapporten die verschenen en u leest over de Voorjaarsnota van het Kabinet, die onder meer nieuws bevat over de btw-plicht van samenwerkingsverbanden passend onderwijs bij detachering.

15 jaar Infinite Financieel – Finance Festival – Toekomstbestendige bedrijfsvoering in 1 dag!

Sinds 2007 ondersteunt, stimuleert en inspireert Infinite Financieel organisaties om een goede bedrijfsvoering en gedegen financieel management te realiseren.

Op 23 juni 2022 vieren we ons 15 jarige bestaan. Ter gelegenheid daarvan organiseren we een Finance Festival waarin alles over toekomstbestendige bedrijfsvoering aan bod komt in 1 dag. De verbinding tussen de bedrijfsvoering en de realisatie van onderwijskundige doelen staat daarbij centraal. Controllers, overige financials, bestuurders, toezichthouders en managers uit de sectoren onderwijs en opvang nodigen wij van harte uit deel te nemen aan ons jubileumcongres.

De dag start met een inspirerende lezing door Marc Mittelmeijer. Zijn boodschap is dat ook de bedrijfsvoering bepalend is voor de successen die organisaties boeken in het bereiken van hun strategische en onderwijskundige doelstellingen. Mittelmeijer was bestuurder bij diverse organisaties in het primair en voortgezet onderwijs. Thans is hij voorzitter College van Bestuur van CVO Rotterdam.

Daarna kunt u deelnemen aan workshops naar keuze. U heeft daarbij de keus uit een breed scala aan workshops verzorgd door wetenschappers en praktijkmensen, met thema’s als:

 • Bedrijfsvoering als integrale verantwoordelijkheid van toezichthouders, bestuurders én professionals.
 • Strategisch HRM bij krimp en fusie.
 • Onder één dak: de uitdagingen van de bedrijfsvoering van organisaties voor onderwijs én opvang.
 • Kansengelijkheid in het perspectief van het pamflet ‘De toekomst van het onderwijs’.
 • Data: de basis voor beleid, grip, sturing en verantwoording.
 • Risicobeheersing of no risk no fun.
 • Help! Ik moet als toezichthouder de doelmatigheid bewaken! Maar hoe doe ik dat?
 • Leren van andere sectoren en organisaties. Next level: van business control naar concern control.
 • Onderwijshuisvesting: sturen op kwaliteit, of toch op geld?
 • Leren door verantwoorden: de verantwoordingsscan helpt!
 • De toenemende juridisering vraagt om actie van organisaties in onderwijs en opvang.
 • Planning & Control: feestje of verplicht nummer?
 • Hoe blockchain-technology bedrijfsvoeringsprocessen in de sectoren onderwijs en opvang gaat veranderen en verbeteren.
 • De kansen en risico’s van digitalisering van het onderwijs.

Zie voor meer informatie over de workshops de speciale editie van Infinite Update van Het inhoudelijke deel van de dag wordt plenair afgesloten, waarna de deelnemers kunnen genieten van hapjes en drankjes.

Enthousiast geworden? Aanmelden kan via onze website.

Algemeen

NPO-gelden: meetbaar, merkbaar vertrouwen – 24 mei 2022

Onlangs sprak de Tweede Kamer over de vraag in hoeverre de effecten van NPO investeringen te vangen zijn in meetbare dan wel merkbare resultaten. Onder meer naar aanleiding van een rapport van de Algemene Rekenkamer (ARK). De ARK is kritisch over de doelmatigheid van het NPO en pleit voor heldere doelstellingen aan de voorkant en een gedegen monitoring. In de Kamer zijn er aanhangers van deze aanpak, maar ook partijen die vooral pleiten voor vertrouwen in het onderwijsveld. In berichten van de PO-Raad en de VO-raad is meer te lezen over het verloop van dit debat.

Vanuit verschillende partijen kwamen ook vragen over de inhuur van commerciële bureaus. Minister Wiersma komt nog deze zomer met een voorstel voor uitwerking van enkele moties over dit onderwerp en een stappenplan hoe kwaliteit en veiligheid bij de inzet van commerciële partijen geborgd kan worden. 

Minister benadrukt rol bij actualisatie schoolscan NPO – 17 mei 2022

Dit voorjaar moeten alle scholen hun schoolscan NPO actualiseren. Op 17 mei heeft minister Wiersma een brief aan alle medezeggenschapsraden (MR) geschreven. Hierin wijst hij er op dat de MR betrokken moet worden bij de actualisatie van de schoolscan. Uit de tweede voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs blijkt dat niet alle medezeggenschapsraden instemming hebben verleend aan de schoolprogramma’s voor NPO. De minister stelt dat het vooral belangrijk is dat het schoolprogramma en de aanpassingen daarvan worden besproken met zowel ouder-, leerling- als personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad. Op de website van het NPO is een handreiking beschikbaar over NPO en medezeggenschap.

SER ziet veel mogelijkheden om arbeidsmarktkrapte in maatschappelijke sectoren te verminderen -25 mei 2022

De Sociaal Economische Raad (SER) publiceerde onlangs het rapport arbeidsmarktproblematiek maatschappelijke sectoren. De SER pleit voor realisme over teveel ‘maakbaarheid’, maar ziet wel goede mogelijkheden voor de korte termijn om de krapte te verminderen. Een actief, langjarig arbeidsmarktbeleid van overheid en sociale partners is nodig om de krapte op de arbeidsmarkt in maatschappelijke sectoren als zorg, onderwijs, veiligheid, rechtspraak en kinderopvang te verminderen. Niet alleen door méér (uren) werken te stimuleren, maar ook door betere organisatie van het werk, minder regeldruk, goed werkgeverschap en meer langjarig perspectief in beleid. De SER schetst vijf kansrijke opties in een tussenrapportage die op verzoek van de Tweede Kamer is uitgebracht:

 • Stimuleer het potentieel van mensen die (meer uren) willen werken
 • Koester werkenden met goed werkgeverschap en goed management
 • Maak werk van vernieuwing en slimmer werken
 • Zorg voor minder administratieve belasting
 • Langjarig perspectief in beleid en uitvoering

De SER verwacht in het najaar van 2022 met een volledig advies te komen en zal deze vijf hoofdaanbevelingen daarin verder uitwerken, ook met het oog op de lange termijn.

Jaarverslag integraal openbaar maken uiterlijk 1 juli – 28 mei 2022

We herinneren u in dit bericht aan een wijziging die in februari van dit jaar is doorgevoerd in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. De wijziging betreft het verplicht integraal openbaar maken van de jaarstukken. het wel of niet integraal publiceren van de jaarverslaggeving is al vele jaren onderwerp van gesprek in de onderwijsssector. Het ministerie van OCW was terughoudend met het afdwingen van integrale publicatie door middel van wetgeving. Mede op verzoek van onderwijsinstellingen. Met behulp van de sectorraden is geprobeerd de publicatie via de sectorcodes voor goed bestuur te bevorderen. Naar het oordeel van OCW heeft dat onvoldoende resultaat opgeleverd. Om die reden is eerder dit jaar de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (RJO) aangepast. In de  aangepaste regeling is opgenomen dat alle onderwijsinstellingen de volledige jaarverslaggeving openbaar moeten maken, te weten

 • de jaarrekening;
 • het bestuursverslag;
 • de overige gegevens (bijvoorbeeld over verbonden partijen en de WNT). 

Dit betekent dat het niet meer voldoende is om alleen een publieksversie van de verslagen te publiceren. Uiteraard is dat nog wel toegestaan, maar daarnaast moet dan ook de integrale set op de website opgenomen worden. Voor deze publicatie geldt een uiterste datum die ook voor het indienen van de jaarverslaggeving bij DUO geldt: 1 juli van elk jaar. 

Bijeenkomsten

Leergang controlling in het onderwijs 2022: inschrijven vanaf nu mogelijk

Dit najaar, op 3 november, start een nieuwe editie van de leergang controlling in het onderwijs. Deze leergang biedt een uniek programma, ontwikkeld door Infinite Financieel in samenwerking met het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit van Amsterdam. De leergang bestaat uit 5 modules. In de ochtend presenteren hoogleraren de nieuwste inzichten op het gebied van controlling, in de middag wordt de koppeling naar de praktijk gelegd en gaat u met praktische, eigen opdrachten aan de slag. Infinite Financieel en de VU bieden deze leergang sinds 2015 jaarlijks aan. De reacties van de deelnemers zijn lovend en de waardering is hoog (4,6 op een vijfpuntsschaal). Het programma is bestemd voor controllers, managers en adviseurs bedrijfsvoering, financiën en planning & control, die werkzaam zijn in het primair en voortgezet onderwijs. Ook onderwijsbestuurders, die meer met de blik van een controller willen leren kijken en/of bedrijfsvoering in hun portefeuille hebben, behoren nadrukkelijk tot de doelgroep. Meer informatie lezen en inschrijven kan via onze website.

Controllersnetwerken po en vo

De eerstvolgende reguliere bijeenkomsten van onze controllersnetwerken vinden plaats in september 2022. Het programma wordt later bekend gemaakt. Op 23 juni 2022 is er een speciale bijeenkomst. U las hierover in het vorige bericht.

Voortgezet onderwijs

Nog geen zicht op cao voortgezet onderwijs – 25 mei 2022

Op een nieuwe cao vo is nog geen zicht. In een ledenbericht van 25 mei meldt de VO-raad dat er nog aanzienlijke verschillen van mening zijn tussen de werkgevers en de vakbonden, onder meer over het percentage waarmee de lonen zullen stijgen en de inzet van de werkdrukmiddelen. De Algemene Onderwijsbond heeft voor 8 juni een actie dag aangekondigd. Om het geld uit het Onderwijsakkoord nog dit jaar bij de scholen te krijgen is het nodig dat sociale partners voor 15 juli over de besteding daarvan cao-afspraken maken. Met een goedkeuringstraject in de achterbannen van enkele weken, moet uiterlijk half juni een onderhandelaarsakkoord zijn afgesloten om deze deadline te halen.

Primair onderwijs

Cao po definitief – 20 mei 2022

De PO-Raad en de vakbonden hebben op 20 mei 2022 het cao-akkoord voor primair onderwijs voor 2022 ondertekend. De achterbannen hebben ingestemd met het  onderhandelaarsakkoord dat op 22 april was gesloten. Met het cao-akkoord 2022 wordt de loonkloof tussen het primair- en voortgezet onderwijs gedicht. Ook komt er extra beloning voor schoolleiders.

Werking Participatiefonds en Vervangingsfonds nu in aparte besluiten geregeld – 16 mei 2022

Op dit moment is er één Besluit Vervangingsfonds en Participatiefonds, dat hangt onder de wetten WPO en WEC. In verband met de aanstaande modernisering van het Participatiefonds (1 augustus 2022) en het op termijn opheffen van het Vervangingsfonds wordt dit ene Besluit gesplitst in twee besluiten: een Besluit Vervangingsfonds en een Besluit Participatiefonds. Wanneer het Vervangingsfonds wordt beëindigd zal het Besluit Vervangingsfonds vervallen. De gesplitste en geactualiseerde besluiten zijn onlangs aan de Tweede Kamer voorgelegd.

De PO-Raad organiseert een ‘vereenvoudigingsochtend’ op 9 juni 2022

Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering organiseert de PO-Raad een themaochtend over de vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs. Diverse organisaties lichten de veranderde bekostiging toe en bieden verschillende verdiepingssessies aan. Zo verzorgen Monica van der Hoff en Jesper Houwen van Infinite Financieel een workshop over ‘allocatie en beleidsrijk begroten’.

Controle bijzondere bekostiging in het primair onderwijs – 19 mei 2022

De Inspectie van het Onderwijs voert in het tweede halfjaar van 2022 een controle uit om vast te stellen of scholen in het primair onderwijs de bijzondere bekostiging in 2022 voor bepaalde categorieën leerlingen terecht hebben ontvangen. In juni 2022 ontvangen de scholen en hun schoolbesturen die te maken hebben met deze controle een brief van de inspectie. Het is een specifiek onderzoek dat ook in 2020 en 2021 heeft plaatsgevonden. De uitkomsten van het onderzoek kunnen gevolgen hebben voor de bekostiging.

De controle heeft betrekking op de bijzondere bekostiging voor:

 • Schipperskinderen;
 • Internationaal georiënteerd basisonderwijs;
 • Opvang asielzoekerskinderen in procesopvanglocaties en gezinslocaties;
 • Leerlingen met een ernstige meervoudige beperking;
 • Materiële instandhouding brancardliften in het (voorgezet) speciaal onderwijs;
 • Materiële instandhouding schoolbaden in het (voorgezet) speciaal onderwijs;
 • Culturele minderheden (CUMI) in het speciaal basisonderwijs en (voorgezet) speciaal onderwijs;
 • De beloning van leraren die les geven op een school waar voortgezet speciaal onderwijs wordt verzorgd met het uitstroom profiel vervolgonderwijs.

Daarnaast besteedt de inspectie aandacht aan het ongeoorloofd verzuim van leerlingen tussen de eerste schooldag van schooljaar 2021-2022 en de teldatum 1 oktober 2021.

De inspectie voert het onderzoek uit. Niet alle scholen worden gecontroleerd, maar een gedeelte, op basis van een steekproef. In juni 2022 ontvangen de scholen en hun schoolbesturen die te maken hebben met deze controle een brief van de inspectie.

Primair onderwijs levert voor de laatste mail GGL gegevens aan – 10 mei 2022

Dit jaar moeten scholen voor de laatste keer hun GGL-gegevens (Gewogen Gemiddelde Leeftijd) aan DUO aanleveren. Dit moet voor 1 juli via het ‘aanbieding bekostigingsgegevens po 2021’, samen met het ondertekende assurance-rapport.

Een gevolg van de vereenvoudiging van de bekostiging primair onderwijs is dat de GGL van een organisatie vanaf 2023 geen rol meer speelt in de bekostiging.

Kinderopvang

Wijzigingen in arbeidsrecht: voorspelbare arbeidsvoorwaarden, studiekostenbeding en nevenwerkzaamheden – 26 mei 2022

Per 1 augustus 2022 treedt de ‘Wet Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ in werking. De Brancheorganisatie Kinderopvang legt op haar website de belangrijkste nieuwe bepalingen in de wet uit.

Werkgevers moeten per 1 augustus schriftelijk na indiensttreding (uiterlijk binnen 1 week c.q. 1 maand) informatie verstrekken over de ‘essentiële aspecten’ van de arbeidsovereenkomst (o.a. concrete vakantie- en verlofregelingen, opleidingsbeleid en procedures bij ontslag). Ook moeten werkgevers een zo voorspelbaar mogelijk werkpatroon creëren voor medewerkers met een oproepcontract. In ieder geval moet worden gewerkt met referentiedagen en moet een werkverzoek vier dagen van tevoren worden gedaan.

Een werkgever mag de kosten van verplichte opleidingen niet langer verhalen op de werknemer via een studiekostenbeding. Ook moet de werkgever de werknemer in staat stellen de opleiding onder werktijd te volgen. Voor studies, cursussen en opleidingen die niet verplicht zijn, blijft een studiekostenbeding wél mogelijk.

In de nieuwe wet mag een werkgever een werknemer niet langer belemmeren om buiten het werkrooster voor een andere werkgever te werken. Een werkgever moet daarvoor een goede reden (objectieve rechtvaardiging) hebben. Het nevenwerkzaamhedenbeding is nietig als de werkgever geen goede reden heeft.

In het wetsvoorstel is extra bescherming opgenomen voor werknemers die een beroep doen op bovenstaande rechten. Een werknemer mag hierom dus niet worden ontslagen of worden benadeeld.

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Detacheringen worden btw plichtig: € 30 miljoen compensatie – 20 mei 2022

In de Voorjaarsnota van het Kabinet (pag. 68) staat dat de samenwerkingsverbanden passend onderwijs structureel extra middelen gaan ontvangen in verband met de btw die zij moeten gaan betalen over detachering van personeel naar of vanuit het samenwerkingsverband. Deze detacheringen waren eerst vrijgesteld van btw, maar als gevolg van een aanscherping in EU-regelgeving is deze vrijstelling niet meer mogelijk. Het ministerie van Financiën stelt het ministerie van Onderwijs nu in staat de samenwerkingsverbanden hiervoor te compenseren. In een bericht van de VO-raad staat dat deze compensatie structureel € 30 miljoen zal bedragen.

Rapporten over toekomstige bekostiging lwoo en pro verschenen – 26 mei 2022

Onlangs zijn twee rapporten verschenen over de toekomstige bekostiging van lwoo en pro. Informatie hierover is onder meer verschenen op de website platforms vmbo. Het ondersteuningsbudget voor lwoo en pro wordt sinds 2016 gebudgetteerd en elk jaar verdeeld onder de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Dit gebeurt op basis van de leerlingaantallen op teldatum 1 oktober 2012 en is daarmee sterk verouderd.

In de zoektocht naar een nieuwe toekomstbestendige bekostigingssystematiek zijn in opdracht van het ministerie van OCW twee onderzoeken uitgevoerd.

Het CBS onderzocht de bekostigingssystematiek lwoo en presenteert een methodiek waarin onderwijsscores per leerling worden berekend en opgeteld tot een achterstandsscore per samenwerkingsverband. De onderwijsscore drukt de kans op onderwijsachterstand uit. Elementen in de berekening zijn de achtergrondkenmerken van ouders, te weten: opleidingsniveau, herkomst, verblijfsduur en wettelijke schuldsanering. Bij de vertaling van onderwijsscores per leerling naar een score per samenwerkingsverband kan gewerkt worden met een smalle groep (de 15% leerlingen met de laagste onderwijsscore) of een bredere groep (de laagste 20%).

KBANijmegen onderzocht de bekostigingssystematiek. In het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV is opgenomen dat er wordt toegewerkt naar rechtstreekse financiering van het praktijkonderwijs, met inachtneming van het onderzoek van KBA. In het rapport van KBA staat dat er valide argumenten zijn om tot een ongedeelde bekostiging van het praktijkonderwijs te besluiten. Een tweede conclusie luidt dat het niet wenselijk is om de school voor praktijkonderwijs zelf te laten besluiten over de toelaatbaarheid van een leerling. Aanbevolen wordt om die bevoegdheid bij het samenwerkingsverband te laten, zoals in de huidige situatie het geval is.

De beide rapporten zullen op korte termijn aan de Tweede Kamer worden gestuurd. De volgende stap is dat de implicaties van beide rapporten op korte termijn bestuurlijk besproken worden. De minister zal op basis hiervan een reactie op de rapporten aan de Tweede Kamer sturen. Het is daarna aan de Tweede Kamer om te bepalen wat de definitieve lijn wordt. Daarna zal wijziging van de wet- en regelgeving nodig zijn om de nieuwe bekostigingssystematiek in te voeren. Dit zal op z’n vroegst per 2025 zijn, gezien de procedures die daarvoor moeten worden doorlopen.

Experimenten ‘samenwerking regulier en speciaal onderwijs’ tot 1 juli open voor aanmelding – 24 mei 2022

Scholen kunnen komend schooljaar deelnemen aan het experiment ‘samenwerking regulier en speciaal onderwijs’. De beleidsregel die hierop betrekking heeft is onlangs gepubliceerd. Binnen dit experiment kan een geïntegreerde voorziening worden ingericht waarin regulier en speciaal onderwijs samenkomen. Leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte gaan hierbij zoveel mogelijk samen naar school en zitten in dezelfde klas. Scholen kunnen alle leerlingen op deze manier een zo thuisnabij mogelijke onderwijsplek bieden en integraal tegemoetkomen aan hun ondersteuningsbehoeften.

Met het experiment is het mogelijk dat een (v)so-school of instelling, een speciale school voor basisonderwijs en een reguliere school voor basis- of voortgezet onderwijs die intensief willen gaan samenwerken, zes jaar als één school kunnen functioneren. Dat wil zeggen dat de groepen leerlingen van deelnemende scholen onderling kunnen worden gemengd, terwijl alle deelnemende scholen nog blijven bestaan. De scholen en instellingen houden gedurende het experiment hun BRIN-nummers.

Gedurende het experiment zal op basis van de ervaringen van de deelnemende scholen worden gewerkt aan herziening van wet- en regelgeving om intensieve samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs in geïntegreerde voorzieningen structureel mogelijk te maken.

Dit past in een bredere ontwikkeling om tot inclusiever onderwijs en meer maatwerk voor leerlingen te komen. tot en met 1 juli 2022 een aanvraag indienen om

Het indienen van een aanvraag voor deelname aan het experiment in het schooljaar 2022-2023 kan tot 1 juli 2022.
De website van het Steunpunt Passend Onderwijs biedt meer informatie over dit onderwerp.