Intensivering van het inspectietoezicht op passend onderwijs

De inspectie van het onderwijs heeft laten weten het toezicht op passend onderwijs in het funderend onderwijs te intensiveren, bij scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden.

De intensivering vindt plaats in het kader van de in het najaar van 2020 vastgestelde Verbeteraanpak Passend Onderwijs. 

In de vierjaarlijkse onderzoeken bij besturen en scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs onderzoekt de inspectie hoe het bestuur stuurt op de uitvoering van passend onderwijs op zijn scholen. Op schoolniveau kijkt de inspectie hoe het onderwijs en de ondersteuning voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften wordt georganiseerd en uitgevoerd. Op het niveau van het samenwerkingsverband kijkt de inspectie enerzijds naar het kwaliteitsgebied Besturing, kwaliteitszorg en ambitie (BKA), onderverdeeld in drie standaarden die (in)richting, uitvoering en evaluatie omvatten. En anderzijds naar het kwaliteitsgebied Realisatie passend onderwijs (RPO), dat zich richt op de wettelijke taken die specifiek zijn voorbehouden aan samenwerkingsverbanden passend onderwijs en die zijn gericht op de realisatie van de maatschappelijke opdracht voor passend onderwijs.

Aanvullend wordt via stelselonderzoeken gekeken naar het functioneren van het stelsel passend onderwijs. Bijvoorbeeld hoe leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften zich binnen het stelsel ontwikkelen en tegen welke knelpunten zij aanlopen. Daarnaast onderzoekt men enkele randvoorwaarden voor het bieden van passend onderwijs.