Internetconsultatie over het Experiment Onderwijszorgarrangementen

Op 1 november 2021 zijn de ministeries van OCW en VWS de internetconsultatie over het Experiment Onderwijszorgarrangementen gestart.

Het doel van het experiment is onderwijszorginitiatieven meer ruimte geven voor maatwerk, zodat kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte weer tot ontwikkeling kunnen komen. Kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte op het gebied van onderwijs en zorg kunnen baat hebben bij een onderwijszorgarrangement. Het gaat om kinderen en jongeren tot 21 jaar die nu thuiszitten, verzuimen, dreigen uit te vallen, niet staan ingeschreven op een school of die vrijgesteld zijn van onderwijs, maar wel tot ontwikkeling kunnen komen. Uit de praktijk van de ‘Proeftuinen OZA’ blijkt dat de huidige wetgeving op een aantal gebieden knelt. Scholen, samenwerkingsverbanden en zorginstellingen ervaren met name belemmeringen op het gebied van bekostiging, onderwijstijd, inhoud van het onderwijs en onderwijs op een andere locatie. Om te onderzoeken wat meer ruimte in de regels kan betekenen voor deze doelgroep, start in 2023 een experiment waarbij samenwerkingsverbanden maximaal twee en een half procent van hun ondersteuningsbudget flexibel mogen inzetten voor de kosten op het snijvlak van onderwijs en zorg. Onderwijszorgarrangementen krijgen bovendien de mogelijkheid om naar gelang de behoefte van de jongere af te wijken van onderwijstijd en kerndoelen. Zo hoeven zij bijvoorbeeld niet meer te voldoen aan het minimum aantal uren onderwijstijd. Maximaal tachtig initiatieven mogen tijdens het experiment afwijken van belemmerende wet- en regelgeving om tot een passend aanbod te komen. Gedurende vijf jaar kunnen enkele duizenden kinderen gebruikmaken van de flexibilisering. De initiatieven worden gemonitord om te onderzoeken wat de effecten zijn op uitval of verzuim.

Meer informatie over de onderwijszorgarrangementen is aan te vragen bij het projectteam van het ministerie van OCW en het ministerie van VWS via Onderwijszorgarrangementen@minocw.nl.