Maatregel 23 eist vrijwel alle aandacht op

Op 16 november 2020 was de beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs in de Twee Kamer aan de orde. De verbeteraanpak bestaat uit 25 maatregelen. Vrijwel alle aandacht gaat de laatste dagen uit naar maatregel 23: de aanpak van de mogelijk bovenmatige publieke reserves van de samenwerkingsverbanden. Mede onder druk van aangenomen moties maakt de minister haast met de uitvoering van deze maatregel. Samenwerkingsverbanden ontvingen meerdere brieven over dit onderwerp. Delaatste op vrijdag 11 december 2020. Hierin staat onder meer het volgende te lezen.

De eerste eis van de minister is dat alle samenwerkingsverbanden voor 1 februari 2021 komen met een gezamenlijk plan om de bovenmatige reserves doelmatig te verminderen. Gevraagd wordt een plan op macroniveau om de totale reserves van alle samenwerkingsverbanden te verminderen. Het plan beschrijft op hoofdlijnen welke stappen er worden gezet door de sector om de reserves te verlagen. Het plan moet de minister het vertrouwen geven dat er een beweging in gang wordt gezet om de reserves versneld te verlagen. Indien niet of onvoldoende aan de eerste eis van de minister wordt voldaan, zal hij de bekostiging voor ondersteuning voor alle samenwerkingsverbanden voor schooljaar 2021-2022 generiek verminderen. De bekostiging die een bepaald samenwerkingsverband als gevolg hiervan minder krijgt, kan als bijzondere of aanvullende bekostiging weer worden verkregen als aan één van twee voorwaarden wordt voldaan: er zijn geen bovenmatige reserves of  het samenwerkingsverband legt verantwoording af over de hoge reserves en stelt hiervoor een plan op.

De tweede eis van de minister is dat elk samenwerkingsverband uiterlijk 1 mei 2021 een eigen plan heeft, in lijn met de uitgangspunten van het gezamenlijke plan, om de reserves te verlagen.

De Sectorraad swv VO, het netwerk LPO, de PO-Raad en de VO-raad hebben gezamenlijk een coördineerde rol op zich genomen en een werkgroep opgezet om het gezamenlijke plan op te stellen. De 151 samenwerkingsverbanden hebben via het netwerk LPO en de Sectorraad swv VO inmiddels een uitvraag ontvangen, waarmee zij input kunnen leveren voor het gezamenlijke plan. Uiterste datum voor het retourneren van de uitvraag is 8 januari 2021.