Minister rapporteert voortgang passend onderwijs aan de Tweede Kamer

De (toenmalige) minister Slob heeft kort voor het kerstreces de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang in passend onderwijs. Tegelijkertijd heeft hij een Stappenplan Basisondersteuning gepresenteerd. Dit stappenplan is een gezamenlijk ontwikkeld hulpmiddel voor scholen om basisondersteuning concreet in te richten en om een beeld te krijgen van wat zij kunnen doen bij een ondersteuningsbehoefte. Het biedt daarnaast helderheid voor ouders en leerlingen over wat zij kunnen verwachten.

In een brief informeert de minister over voortgang die is geboekt sinds hij in november 2020 de Verbeteraanpak passend onderwijs presenteerde. De Verbeteraanpak bevat 25 maatregelen. De volgende evaluatie passend onderwijs vindt in 2027 plaats. Het monitoringsprogramma naar de doelstellingen van passend onderwijs loopt van 2021-2027. Voor het inclusiever maken van onderwijs is 15 jaar uitgetrokken.

De minister stelt dat er, ondanks moeilijke omstandigheden (corona, werkdruk, lerarentekort), al mooie resultaten zijn bereikt. Verder schrijft hij in zijn brief:

  • er is een leidraad opgesteld en in oktober 2021 verspreid voor het opzetten van de ouder- en jeugdsteunpunten bij samenwerkingsverbanden. Daarbij is de afspraak gemaakt dat elk samenwerkingsverband eind van dit schooljaar een functionerend steunpunt heeft met in elk geval een informatiefunctie. De samenwerkingsverbanden moeten de steunpunten opzetten samen met ouders en jeugdigen in de regio;
  • begin 2022 zal een brochure voor leraren in het primair onderwijs verschijnen over de ruimte in regels rondom passend onderwijs;
  • dit schooljaar wordt een brief naar schoolbesturen gestuurd over onder andere de zorgplicht;
  • de capaciteit bij de inspectie wordt uitgebreid. Hiermee kan ook via het toezicht worden bijgedragen aan het verder verbeteren van passend onderwijs.

De brief van de minister is vergezeld van een uitvoerige voortgangsrapportage. Hierin worden de zeven doelen van passend onderwijs gekoppeld aan de 25 verbetermaatregelen.

Per maatregel worden op een rij gezet:

  • het doel van de maatregel;
  • de betrokkenen;
  • wat leraren, ondersteunend personeel en schoolleiders al kunnen doen;
  • de stappen tot nu toe en de stappen in de toekomst;
  • de dilemma’s die spelen rond de betreffende maatregel.

In de rapportage is ook een hoofdstuk gewijd aan het project inclusiever onderwijs.