Onderhandelaarsakkoord openbreken en verlengen CAO PO 2019-2020

De werkgeversorganisatie PO-Raad en de onderwijsvakorganisaties AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV Onderwijs en Onderzoek en FvOv hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over het openbreken en verlengen van de lopende CAO PO 2019-2020. Het betreft een verlenging met 2 maanden tot en met 31 december 2020. Het akkoord omvat drie punten:

  1. Een eenmalige toelage in december 2020. Alle werknemers in het primair onderwijs ontvangen een eenmalige toelage van 0,7% van het jaarsalaris in 2020. Deze toelage wordt toegevoegd aan de eindejaarsuitkering. Deze extra toelage is mogelijk doordat de middelen in 2020 structureel meer verhoogd zijn dan bekend was bij het afsluiten van de CAO PO 2019-2020.
  2. Een arbeidsmarkttoelage voor leraren vso werkzaam in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Partijen geven hiermee invulling aan de afspraak om € 16,5 miljoen te investeren in de beloning van leraren die lesgebonden en/of behandeltaken verrichten met leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs in het voortgezet speciaal onderwijs. Zij ontvangen met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2020 een arbeidsmarkttoelage. De arbeidsmarkttoelage is gebaseerd op het bedrag dat het schoolbestuur heeft ontvangen uit de eerder gepubliceerde bekostigingsregeling die de € 16,5 miljoen euro verdeelt.
  3. De afspraken over het proces actualisering functies OOP en directeuren worden in het akkoord geformaliseerd. In de CAO PO 2019-2020 is vastgelegd dat functies van OOP-ers en leidinggevenden worden geactualiseerd en dat dat proces voor 1 augustus 2020 zou worden afgerond. In verband met de drukte rondom COVID-19 kwamen partijen in april overeen deze termijn te verlengen tot 1 november 2020. De beloningsconsequentie van dat proces wordt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2020 ingevoerd.