Onderwijsachterstandsscores per school bekend voor schooljaar 2020-2021

Het onderwijsachterstandenbeleid is per 1 augustus 2019 herzien. Er wordt sindsdien gebruik gemaakt van indicatoren van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) om de onderwijsachterstandsscores te berekenen. Het onderwijsachterstandsbudget per school voor het schooljaar 2020-2021 wordt berekend op basis van de teldatum 1 oktober 2019. Op haar website heeft de PO-Raad een bestand gepubliceerd waarmee scholen hun onderwijsachterstandsbudgetten kunnen berekenen. De voorlopige beschikkingen komen in april bij schoolbesturen terecht, nadat het ministerie van OCW de prijzen heeft gepubliceerd in de eerste regeling bekostiging 2020-2021.

In dit bericht is ook informatie te vinden over de overgangsregeling die tussen 1 augustus 2019 en 31 juli 2023 van kracht is.