Organisatiekosten van samenwerkingsverbanden in beeld gebracht

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in het voorjaar van 2020 een onderzoek laten uitvoeren naar de kosten die de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en de schoolbesturen maken voor de organisatie van onderwijsondersteuning. Het onderzoek is gebaseerd op de cijfers van het jaar 2018. Onlangs is het onderzoeksrapport verschenen.

De kosten die swv maken worden onderscheiden naar:

 • coördinerende taken (bestuur en toezicht, indicatie en toeleiding en overige coördinerende taken),
 • bedrijfsvoeringstaken (P&O, financiën, ICT, huisvesting, informatiemanagement, juridische zaken, facilitaire zaken en communicatie.

Enkele bevindingen en conclusies uit het onderzoek luiden als volgt:

 • Samenwerkingsverbanden variëren onderling in de organisatie van onderwijsondersteuning. Dit heeft invloed op de omvang van de organisatiekosten van samenwerkingsverbanden.
 • De gemiddelde organisatiekosten van swv po én vo bedragen € 700.000. Voor de swv po is dit gemiddeld 10 á 11% van het vrij besteedbare budget (het budget na aftrek van de wettelijke verplichte afdrachten), voor de swv gemiddeld 11 á 15% van het vrij besteedbare budget. De kosten liggen lager naarmate het swv een groter deel van haar budget doorbetaald aan de schoolbesturen.
 • De totale organisatiekosten kunnen in vier categorieën worden opgedeeld (tussen haakjes het aandeel van de betreffende categorie in de totale organisatiekosten):
  • bestuur en toezicht (10 á 15%, in swv vo over het algemeen iets hoger dan in swv po),
  • indicatie en toeleiding (ruim 20%, in swv vo gemiddeld iets lager dan in swv po),
  • overige coördinerende taken (35 á 40%, in swv vo gemiddeld iets lager dan in swv po),
  • bedrijfsvoering (ruim 25%, in swv vo gemiddeld iets lager dan in swv po).