Planningsbrief Coalitieakkoord OCW

Het ministerie van OCW heeft een planningsbrief gepubliceerd die ingaat op de uitwerking van het coalitieakkoord. In deze brief staan alle opdrachten uit het akkoord beschreven, met daarbij vermeld wanneer de eerste correspondentie daarover verwacht mag worden (indicatief). Voor het funderend onderwijs komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • Goed leren lezen, schrijven en rekenen en meedoen in de samenleving. In verband met deze opdracht kondigt OCW een ‘masterplan basisvaardigheden’ aan, waarvoor effectief bewezen lesmethodes gebruikt worden (zoals bij het NPO). Ook is er aandacht voor het proces curriculumherziening, versterking van de brede kwaliteit van het funderend onderwijs en het vergroten van kansengelijkheid.
  • Verbeteraanpak Passend Onderwijs. De verbeteraanpak van passend onderwijs wordt voortgezet, teneinde inclusiever onderwijs te realiseren. De randvoorwaarden voor passend onderwijs worden verder op orde gebracht. In het najaar van 2022 ontvangt de Tweede Kamer de tweede voortgangsrapportage, waarin ook een routekaart naar inclusiever onderwijs is opgenomen.
  • Voldoende goede leraren en schoolleiders. Om de onderwijskwaliteit te verhogen, wordt geïnvesteerd in voldoende goede leraren en schoolleiders. Ook aan het dichten van de loonkloof tussen po en vo wordt op dit moment aan gewerkt, conform een door de Kamer aangenomen motie.