Prijsbijstelling personele bekostiging po 2019-2020: + 2,603%

De Regeling personele bekostiging primair onderwijs 2019 -2020 is voor de derde en laatste maal gepubliceerd. Deze regeling is ook van belang voor de samenwerkingsverbanden passend onderwijs vo, omdat zij te maken hebben met het voortgezet speciaal onderwijs dat onder het primair onderwijs valt.

De Regeling personele bekostiging po heeft altijd betrekking op een schooljaar en de betreffende regeling verschijnt altijd driemaal: vóór aanvang, kort na aanvang en na afloop van het betreffende schooljaar. Dit jaar is de derde regeling voor het eerst al voor het einde van het schooljaar gepubliceerd. In de verschillende versies van de regeling worden onder meer ontwikkelingen in loon- en premiepeil verwerkt.

Op 16 juli 2020 is de derde en laatste versie van de regeling 2019-2020 verschenen, versie één en twee verschenen op respectievelijk 25 maart 2019 en 23 oktober 2019. De derde en laatste versie van de regeling 2019-2020 leidt weer tot herziening van eerder afgegeven beschikkingen over het schooljaar 2019-2020. De tweede versie van de regeling 2019-2020 meldde in oktober 2019 een aanpassing van de bekostigingsbedragen per 1 augustus 2019 voor de personeelslasten van leraren met 0,962% en voor het onderwijsondersteunend personeel en voor de schoolleiding met 0,911% en de aanpassing van alle bedragen personeels- en arbeidsmarktbeleid bedroeg 0,962%, dit alles ten opzichte van de vastgestelde bedragen voor het schooljaar 2018-2019. In de nu verschenen derde versie van de Regeling 2019-2020 luiden de percentages ten opzichte van de definitief vastgestelde bedragen voor het schooljaar 2018-2019 als volgt: leraren 3,565%, oop en schoolleiding 3,516% en personeels- en arbeidsmarktbeleid 3,565%.

In vergelijking met de tweede regeling 2019-2020 is de stijging 2,603%. Daarnaast is het bedrag per leerling voor het verminderen van de werkdruk voor het schooljaar 2019-2020 verhoogd naar € 229,21

De ophogingen derde regeling 2019-2020 zijn het gevolg van de volgende ontwikkelingen:

  1. verwerking van de kabinetsbijdrage voor 2019 en 2020,
  2. de oploop van het functiemixbudget,
  3. de verwerking van wijzigingen in de transitievergoeding uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans,
  4. de verwerking van de extra middelen op grond van de afspraken uit het convenant werkdrukverlichting over individuele scholingsrechten,
  5. de extra middelen ter verlichting van de werkdruk.