Procesmatige reactie van minister op rapport toereikendheid en doelmatigheid bekostiging

In april van dit jaar zond minister Slob het rapport van het onderzoek van bureau McKinsey & Company naar de toereikendheid van de bekostiging en de doelmatigheid van de bestedingen in het primair en voortgezet onderwijs naar de Kamer. Op 22 april 2020 vatten wij het rapport ‘Een verstevigd fundament voor iedereen’ voor u samen. McKinsey concludeert dat de bekostiging van het funderend onderwijs toereikend is om ‘de wettelijke basis te realiseren’ maar ontoereikend is om aan de toegenomen maatschappelijke verwachtingen en ambities van de onderwijssector zelf te kunnen voldoen. Daarom zijn structurele investeringen noodzakelijk.  In zijn reactie beaamt de minister ook dat ‘de komende jaren structurele inzet noodzakelijke blijft om verdere stappen te zetten’, maar concreter wordt het niet. Dit is aan een volgend kabinet. Ook stelt de minister dat ‘we daarbij dan ook meer van het onderwijs zullen moeten vragen, zoals het verhogen van de lat voor scholen’. Anderzijds wil de minister de overladenheid van het curriculum terug gaan dringen. Tot slot wijdt de minister veel woorden aan de plannen van OCW en de sectorraden voor structurele kwaliteitsverbetering van schoolleiders, bestuurders en raden van toezicht.