Rapportage over voortgang maatregelen leerlingdaling vo

In 2019 heeft de commissie-Dijkgraaf het kabinet geadviseerd over de aanpak van de gevolgen van leerlingendaling in het vo. In juli 2019 en mei 2020 heeft minister Slob maatregelen aangekondigd naar aanleiding van dit advies. Onlangs heeft hij de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken. Hij doet dit aan de hand van viert thema’s:

  • het tijdelijk en structureel versterken van de financiële positie van scholen en schoolbesturen in krimpregio’s,
  • het versterken van de mogelijkheden van samenwerking tussen vestigingen en ruimte in regelgeving,
  • mogelijkheden om de bovenbestuurlijke verantwoordelijkheid van bestuurders ten aanzien van het onderwijsaanbod in de regio in de wet te verankeren,
  • afstandsonderwijs als onderdeel van regionale samenwerking.

In de brief valt onder meer het volgende te lezen:

  1. In het kader van de vereenvoudiging van de bekostiging in het vo is een regeling ontwikkeld die structurele aanvullende bekostiging toekent aan geïsoleerde scholen.
  2. Twee maatregelen voor het wegnemen van wettelijke belemmeringen om samenwerking op vestigingsniveau te versterken, worden nader onderzocht: een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) meer toekomst- en regionaalgericht maken, en het introduceren van sluitingscompensatiemiddelen voor vo-nevenvestigingen.