Ruim € 500 per leerling voor strategisch HRM (werkdruk) en voorkomen thuiszitters – 21 september 2022

Op 21 september 2022 is deRegeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo gepubliceerd. In de regeling worden in de eerste plaats bestaande bekostigingsbedragen aangepast aan de loon- en prijsindexatie van 2022. Dit betreft het bedrag voor Strategisch HRM en het bedrag voor het voorkomen van thuiszitten (voorheen prestatiebox middelen). Daarnaast introduceert de regeling nieuwe bedragen. Deze vloeien voort uit het Onderwijsakkoord en de cao vo. Het betreft € 322 per leerling aan werkdrukmiddelen en kleinere bedragen voor professionalisering leraren, professionalisering schoolleiders en een bedrag voor eenmalige uitkering OOP. Tot slot is er een bedrag opgenomen voor de aanschaf van CO2 meters in elk klaslokaal. De bedragen worden uiterlijk in november uitbetaald en hebben betrekking op kalenderjaar 2022. In een bericht op de website van de VO-raad  worden alle bedragen opgesomd en het doel ervan toegelicht. Wij adviseren u in de begrotingen 2023 en volgende jaren hiermee ook aan de lastenkant rekening te houden.

In mei 2022 publiceerde OCW al de regeling met de bedragen voor de NPO-middelen voor het schooljaar 2022-2023. Deze bedragen worden in twee termijnen uitbetaald, namelijk november 2022 en februari 2023. Deze systematiek wijkt af van de regeling NPO 2021-2022 waarbij allen baten in 2021 vielen, maar sluit aan bij de systematiek van het primair onderwijs met een knip van 5/12 en 7/12.