Sectorplan afbouw bovenmatige reserves samenwerkingsverbanden aangeboden aan minister Slob

Minister Slob vroeg de samenwerkingsverbanden passend onderwijs om een gezamenlijk plan voor een versnelde en doelmatige afbouw van de bovenmatige reserves. Dit plan moest uiterlijk 1 februari ingediend zijn. Zonder goed plan zou er mogelijk generiek gekort worden op de bekostiging 2021-2022.

Het Netwerk LPO, de PO-Raad, de Sectorraad samenwerkingsverbanden vo en de VO-raad hebben gezamenlijk dit sectorplan opgesteld, dat op 29 januari 2021 aan demissionair minister Slob is aangeboden. Dit sectorplan is onder andere tot stand gekomen door een uitvraag bij de individuele samenwerkingsverbanden over verwachte reserves en besteding daarvan. De minister zal binnen twee weken aangeven of het plan voldoende vertrouwen geeft in de doelmatige en versnelde afbouw van bovenmatige reserve. Als dat zo is dan is de generieke korting vooralsnog afgewend. Maar de individuele samenwerkingsverbanden dienen wel voor 1 mei 2021 een eigen plan in te dienen in lijn met de uitgangspunten van het gezamenlijke plan en waaruit de eigen afbouw blijkt. Het ministerie van OCW werkt op dit moment nadere details uit ten aanzien van het individuele plan. Samenwerkingsverbanden worden hier nog over geïnformeerd. Alle samenwerkingsverbanden zijn op 29 januari 2021 door de Sectorraad swv vo en Netwerk LPO geïnformeerd en hebben het plan toegezonden gekregen. De VO-raad en de PO-Raad hebben het sectorplan op hun website gepubliceerd. Ze verwachten dat alle samenwerkingsverbanden met een (mogelijk) bovenmatige reserve hun eigen plan vorm gaan geven en de uitvoering daarvan.