Sectorrapport Waarborgfonds analyseert trends en ontwikkelingen in de kinderopvang

Het Sectorrapport 2020 van Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang is deze maand verschenen. Het rapport stelt onder meer dat de financiële gevolgen van corona mee lijken te vallen, als gevolg van de compensatieregelingen. Ook wordt gesignaleerd dat er beperkte rendementen worden behaald in de sector (gemiddeld 3,5%), er stijgende personele lasten zijn en relatief veel overnames.

Het Sectorrapport met daarin de belangrijkste kengetallen en percentages is opgesteld aan de hand van de jaarcijfers van 170 kinderopvangorganisaties met gezamenlijk bijna 42 procent van de kindplaatsen.

Het rapport geeft kinderopvangondernemers en andere stakeholders inzage in feiten, cijfers en ontwikkelingen uit de sector. Individuele kinderopvangorganisaties kunnen zichzelf op deze manier spiegelen met het gemiddeld sectorbeeld. Er wordt daarbij dieper ingegaan op de personeelslasten en de huisvestingslasten. Twee onderdelen die een groot aandeel in de exploitatie van de kinderopvang hebben.

Het rapport laat ook zien dat de solvabiliteit van kinderopvangorganisaties versterkt is. Het kengetal solvabiliteit laat zien in hoeverre een organisatie kan voldoen aan de langtermijnverplichtingen. De solvabiliteit is eind 2020 6,7% hoger dan in 2019.