Servicedocument vervolg Prestatiebox

Enkele weken geleden hebben de VO-raad en het ministerie van OCW een service-document gepubliceerd over de Prestatiebox gelden in de komende jaren. Nu scholen hun formatie planning ter hand nemen en/of een eindejaarsprognose op stellen, is het zinvol deze informatie daar bij te betrekken. Daarom verwijzen we graag naar een eerder bericht in Infinite Update.