Stappenplan verantwoording vermogenspositie en handreikingen gepubliceerd door Steunpunt passend onderwijs

Bij het steunpunt passend onderwijs zijn drie documenten verschenen die samenwerkingsverbanden kunnen benutten in hun bedrijfsvoering in het algemeen en het opstellen van het jaarverslag 2020 in het bijzonder.

De eerste publicatie betreft een stappenplan Verantwoording van de vermogenspositie in het jaarverslag. Nieuw in de eisen voor de jaarverslaggeving 2020 is dat het onderwijsbestuur haar vermogenspositie moet toelichten en verantwoorden in het bestuursverslag. Dus niet alleen de cijfers publiceren, maar er ook bestuurlijke duiding aan geven. Het stappenplan beschrijft hoe dit aangepakt kan worden.

Op basis van dit document over de verantwoording van de vermogenspositie in het jaarverslag is de in 2020 verschenen handreiking Verbeteren van de kwaliteit van beleidsdocumenten swv geactualiseerd. 

Tenslotte is er een handreiking verschenen die ingaat op de vraag hoe samenwerkingsverbanden hun middelen optimaal kunnen koppelen aan hun doelstellingen. En hoe ze effectief en doelmatig het geld binnen het swv kunnen inzetten. Antwoorden op deze vragen zijn te vinden in een korte handreiking met enkele handvatten en tips .