Subsidieregeling compensatie energielasten – 22 juni 2023

In onze vorige Update van 21 juni 2023 schreven wij al dat er geen generieke compensatie komt voor de gestegen energieprijzen. Wel zou er een regeling komen voor schoolbesturen die door de hogere energielasten extra zwaar geraakt worden. Deze regeling is nu vastgesteld. Besturen in het funderend onderwijs kunnen een tegemoetkoming aanvragen als de energielasten hoger zijn dan 3,2% van de totale lasten. Energielasten lager dan 3,2% van de totale lasten worden niet vergoed. Het bedrag tot deze drempelwaarde geldt als eigen bijdrage. De aanvraag kan ingediend worden tot en met 15 september 2023 16:00 uur. Het aanvragende schoolbestuur moet een schatting maken van de energielasten over het gehele jaar 2023. Bovendien moet het bestuur inschatten of er ultimo 2023 sprake zal zijn van bovenmatig eigen vermogen. De tegemoetkoming vanuit het Rijk bedraagt 50% van het bedrag dat overblijft na aftrek van de eigen bijdrage/drempelwaarde van 3,2% en na aftrek van verwacht bovenmatig eigen vermogen. Definitieve vaststelling van de subsidie vindt plaats aan de hand van een in 2024 in te dienen realisatieoverzicht en aan de hand van de door de externe accountant gecontroleerde jaarrekening 2023.

Voor de subsidieregeling is in totaal 28,5 miljoen euro beschikbaar. Als in totaal meer wordt aangevraagd dan dit budget, dan wordt het budget evenredig over alle aanvragen verdeeld.