Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 20-21

OCW stelt eenmalig extra middelen beschikbaar voor het inhalen van leerachterstanden. Scholen kunnen van de zomervakantie 2020 tot en met die van 2021 leerlingen ondersteuning bieden bij het inhalen van leerachterstanden, door extra programma’s aan te bieden. Hiervoor is een subsidieregeling ontwikkeld. De regeling is bedoeld voor alle vormen van funderend onderwijs (primair, voortgezet en (voorgezet) speciaal onderwijs).

De aanmelding voor de eerste tranche sloot op 22 juni, maar vanaf 18 augustus tot 15 september kunnen scholen via DUS-I aanvragen doen voor de tweede tranche.  Scholen bepalen zelf welke leerlingen voor het programma in aanmerking komen. Elke school kan een subsidieaanvraag doen voor ten hoogste 10% van het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2019 stond ingeschreven.