Tweede regeling personele bekostiging 2020 – 2021

De tweede Regeling bekostiging personeel po 2020–2021 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het po en vo 2020–2021 is gepubliceerd.

Deze regeling is ook van belang voor de samenwerkingsverbanden passend onderwijs po én vo, omdat de swv vo te maken hebben met het voortgezet speciaal onderwijs dat voor de bekostiging onder het primair onderwijs valt.

De Regeling personele bekostiging po heeft altijd betrekking op een schooljaar en de betreffende regeling verschijnt altijd driemaal: vóór aanvang, kort na aanvang en na afloop van het betreffende schooljaar. Hieruit volgt dat de verschillende jaargangen van deze regeling zich gedeeltelijk parallel aan elkaar ontwikkelen (nu is verschenen de tweede versie van de regeling 2020-2021). In de verschillende versies van de regeling worden onder meer ontwikkelingen in loon- en premiepeil verwerkt.

Voor uw eindejaarsprognose 2020 en begroting 2021 is het van belang goed te documenteren op basis van welke regeling(en) u de begroting maakt, zodat de eindejaarsprognose goed kunnen aansluiten op de in de begroting gehanteerde versie.

In de nu gepubliceerde versie van de Regeling personele bekostiging 2020-2021 zit een ophoging van de personele lumpsum met 1,638% t.o.v. de definitieve bekostiging 2019-2020. Dit betreft zowel de gemiddelde personeelslast van de leraren als het basisbedrag in het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid (PAB).

Het budget personeel- en arbeidsmarktbeleid is opgehoogd met de kasschuif van € 97 miljoen. Deze wordt de komende 2 jaar (€ 48,5 miljoen per jaar) verwerkt in de bekostiging. In dit kader stijgt het bedrag per leerling in het primair onderwijs voor het tegengaan van werkdruk van €225 per leerling naar een bedrag van:

  • € 243,86 per leerling in het basisonderwijs,
  • € 365,79 per leerling in het speciaal basisonderwijs,
  • € 487,72 per leerling in het (voortgezet) speciaal onderwijs.