Voorjaarsnota kabinet: iets hogere indexatie

Eind april heeft minister Hoekstra van Financiën de Voorjaarsnota ter goedkeuring aan Tweede kamer aangeboden. De kamer spreekt hier deze maand over. In de Eerste supplement begroting van OCW die begin mei is gepubliceerd, zijn de effecten van de besluiten van het kabinet verwerkt voor het onderwijs. De PO-Raad en de VO-raad hebben deze informatie voor hun achterban geanalyseerd.

De PO-Raad concludeert dat de totale personele indexatie hoger wordt dan het eerder genoemde percentage op basis waarvan de cao is afgesloten en berekend. De raad adviseert om deze extra financiële ruimte beschikbaar te houden voor eventuele nieuwe afspraken over arbeidsvoorwaarden en/of als dekking voor een mogelijke stijging van de pensioenpremie in 2021. Ook constateert de raad onder meer dat er minder middelen voor het lerarentekort beschikbaar worden gesteld.

De VO-raad plaatst dezelfde kanttekeningen als de PO-Raad en gaat daarnaast uitgebreid in op de naar boven bijgestelde leerlingprognoses voor de gehele onderwijssector. Deze vraagt om € 510 miljoen structureel extra. Het kabinet dekt hiervan € 450 miljoen, OCW moet € 60 miljoen zelf opvangen.