Voorlopers regionale samenwerking onderwijsarbeidsmarkt kunnen zich aanmelden – 28 maart 2023

De bewindslieden van OCW hebben overeenstemming bereikt met de veldpartijen, waaronder sectorraden en vakorganisaties, over de verdere uitwerking van de regionale samenwerking in het kader van het lerarentekort. De afspraken focussen op de zogenaamde ‘voorlopers’, onderwijsregio’s die als een soort pilots van start willen gaan.

Samenwerkende schoolbesturen, lerarenopleidingen en de beroepsgroep kunnen zich nu als voorloper aanmelden om een onderwijsregio te ontwikkelen en daarin gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen in die regionale onderwijsarbeidsmarkt. Deze voorlopers kunnen komend schooljaar 2023-2024 starten en zo door middel van een lerende aanpak kennis en ervaring opdoen ten behoeve van de bredere totstandkoming van de onderwijsregio’s. Eind 2024 moet er een landelijk dekkend netwerk van onderwijsregio’s zijn die structurele bekostiging ontvangen.

Voorlopers kunnen zich tussen 1 en 29 april 2023 aanmelden bij de realisatieeenheid@minocw.nl (de RE) onder overlegging van een beknopt plan op hoofdlijnen. In dat plan moet in ieder geval aandacht geschonken worden aan het formuleren van de opgaven en een schets van een integrale aanpak (werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren), het definiëren van een relevante regio voor de onderwijsarbeidsmarkt en het inrichten van de governance-structuur (met gelijkwaardige rol voor schoolbesturen, opleidingen en beroepsgroep). Op 11 mei 2023 vindt de selectie plaats.

Voor meer informatie en voorwaarden.

De bereikte overeenstemming tussen het ministerie van OCW en veldpartijen betekent dat de tijdsdruk uit het werkplan van december 2022 is verlaten. In 2023 ligt het accent op ervaring opdoen met voorlopers.

In regio’s die geen voorloper zijn, blijven partijen met elkaar samenwerken in lopende trajecten en blijven zij met elkaar in gesprek over de opgave in de regio zodat met de eerste resultaten van de voorlopers snel ingestapt kan worden. De RE ondersteunt/communiceert naar alle regio’s in dit proces (o.a. welke stappen regio’s wel en niet kunnen zetten om te voorkomen dat ze onomkeerbare stappen zetten die mogelijk botsen met een toekomstige uitkomst uit de evaluatie van de voorlopers).

Vanaf januari 2023 wordt gestart met het opstellen van een duurzaam financieringsinstrument voor de onderwijsregio’s. Dat is een bundeling van in ieder geval de losse RAP- en SO&P-regelingen. Reeds gevormde onderwijsregio’s kunnen vanaf 1 januari 2024 via deze regeling alle middelen aanvragen. RAP-regio’s en SO&P-partnerschappen die geen voorloper zijn kunnen in 2024 gebruik blijven van maken van een regeling vergelijkbaar aan RAP/SO&P. Voorwaarde is wel dat zij in 2024 onderwijsregio’s gaan vormen, gebruik makend van de lessen en evaluatie van voorlopers en een bijbehorend plan van aanpak maken zodat er eind 2024 tot een landelijke dekking van onderwijsregio’s kan worden gekomen.