Kamerbrief over de voortgang van de verbeteraanpak passend onderwijs – 30 maart 2023

In de aanloop naar het Kamerdebat over passend onderwijs, dat op 5 april 2023 plaatsvond, zond de minister een brief over de voortgang van de verbeteraanpak passend onderwijs. In de brief staat onder meer het onderstaande te lezen. Het Steunpunt Passend Onderwijs publiceerde op 6 april ook een korte samenvatting van het debat. En ook de PO-Raad en de VO-raad publiceerden samenvattingen.

  • Er komt een wetsvoorstel dat regelt dat alleen nog onafhankelijke leden deel uit mogen maken van het interne toezicht van de samenwerkingsverbanden.
  • Er komt dit jaar een plan om het OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP; een handvat voor het bepalen en evalueren van de ondersteuningsbehoefte van de leerling, de ondersteuning, het handelingsdeel en het uitstroomperspectief van de leerling) makkelijker te maken in het gebruik en om scholen te helpen om het OPP juist en effectief in te zetten.
  • In het land bestaat (grote) waardering voor de ondersteuning die het Steunpunt Passend Onderwijs biedt. De overheidssubsidie wordt daarom  verlengd tot en met 2026.
  • Het wetsvoorstel Terugdringen verzuim (WV Verzuim) wordt, mede op basis van internetconsultatie, op kleinere en grotere punten aangepast.

Tenslotte gaat de minister nog in op de situatie rond de bovenmatige reserves en de door hem aangekondigde korting op de bekostiging. Hierover staat in deze brief  te lezen:

‘U heeft mij ook verzocht in te gaan op signalen dat samenwerkingsverbanden middelen overmaken naar scholen uitsluitend met haar oogmerk om hun reserves te verminderen. Ik heb zelf geen concrete signalen ontvangen dat samenwerkingsverbanden dit doen om de korting te ontlopen. Eén van de redenen waarom ik er voor heb gekozen om 31-12-2022 als peildatum te nemen voor het bepalen of er sprake is bovenmatig eigen vermogen is dat daarmee het bedrag op die datum niet meer beïnvloedbaar is. Uitgaven die na die datum zijn gedaan, hebben hier dus geen invloed meer op. Het is samenwerkingsverbanden toegestaan om middelen over te maken naar scholen zolang dit ingezet wordt voor het onderwijs. Dit is essentieel voor zowel de samenwerkingsverbanden als de scholen om hun taken te kunnen uitvoeren. De wet- en regelgeving bepaalt wel dat deze middelen niet onrechtmatig mogen worden ingezet. De accountant en de inspectie zien hier op toe. De jaarverslagen die vanaf 1 juli 2023 beschikbaar zijn zullen hierop goed geanalyseerd worden. Deze informatie zal dan mee worden genomen bij een mogelijke korting in een volgend jaar’.

Eén van de bijlagen bij de brief is het themarapport Verschillen tussen samenwerkingsverbanden, van de hand van de Inspectie van het Onderwijs. In dit rapport bevat een verkenning van verschillen in context, vereveningsopdracht en beleid tussen samenwerkingsverbanden en de samenhang met uitkomsten op leerlingniveau. De meest opvallende uitkomst van het onderzoek is dat samenwerkingsverbanden met de hoogste vereveningsopdracht weliswaar de meeste leerlingen lieten terugkeren naar regulier onderwijs, maar dat deze beweging van korte duur was. Er is voor deze samenwerkingsverbanden na enkele jaren zelfs een inhaalslag te zien wat betreft het aantal leerlingen dat instroomt in niet-regulier onderwijs.