Werkgevers kinderopvang: ‘Cao-voorstellen lossen problemen niet op’

De werkgeversorganisaties BK en BMK plaatsen vraagtekens bij de cao-voorstellen van vakbond FNV. Hun belangrijkste bezwaar: de voorgestelde afschaffing van de jaarurensystematiek en de beschikbaarheidsdag lossen het probleem van de hoge werkdruk niet op. Het loonvoorstel van de werkgevers komt volgens BK en BMK ‘voor een groot deel tegemoet aan de wens van de vakbonden’, waaronder ook het CNV, dat een lagere looneis heeft gesteld. BMK en BK bieden medewerkers een loonstijging van 3% plus een eenmalige uitkering van 0,5%, ‘als blijk van waardering voor hun betrokkenheid in de afgelopen tijd’ aan. FNV vraagt 5%, CNV 3%.

De werkdrukbeleving staat in de reactie van BK en BMK centraal. ‘Werkgevers zien en horen wat er speelt op het gebied van werkdrukbeleving, daar willen we iets mee, maar het is een ingewikkeld probleem dat we niet alleen in de cao kunnen oplossen.’ Ook het  ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de GGD’s kunnen delen van die oplossing bewerkstelligen.

Het probleem is dat kinderopvangorganisaties aan de ene kant te maken hebben met strikte wet- en regelgeving, zoals het vaste-gezichten-criterium en de verplichting dat pauzetijden vast moeten liggen, terwijl ze aan de andere kant flexibiliteit in de opvang moeten bieden. Daar komt bij dat er regelmatig te weinig personeel is door de krapte op de arbeidsmarkt, door ziekte of zoals afgelopen jaar door covid-19 en medewerkers die in quarantaine moesten.

Binnen de mogelijkheden die zij zien komen BMK en BK wel met enkele verbetervoorstellen, zoals:

  • een halvering van het maximum aantal op te bouwen min-uren of plus-uren voor de
    dagopvang;
  • betere afspraken over roosterdagen en niet-roosterdagen die de afspraken in de cao over de
    beschikbaarheidsdag vervangen;
  • 4 uur extra voor niet groepsgebonden uren (NGU).

Op 3 juni stemmen de leden van BMK en BK over het voorgestelde eindbod. Ook de leden van de beide  vakbonden gaan hierover stemmen. Op 7 juni spreken alle partijen elkaar dan weer. De wens is dat dat gesprek leidt tot een akkoord over een cao Kinderopvang voor de tweede helft van 2021 en 2022.