1 februari: een belangrijke datum!

Voor het voortgezet onderwijs en met name het primair onderwijs is 1 februari een belangrijke datum. Hieronder geven wij u een overzicht waarmee u rekening moet houden.


Aanvragen voorzieningen huisvesting

Voor het voortgezet en primair onderwijs geldt deze datum als deadline om bij gemeenten voorzieningen (voor tijdelijk en voor permanent gebruik) in de huisvesting aan te vragen. De kernprincipes van dit stelsel worden uitgelegd op de website van de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG). Elke gemeente heeft een Verordening voorzieningen huisvesting vastgesteld, veelal gebaseerd op de modelverordening van de VNG. Hierin staat om welk soort voorzieningen het gaat. Denkt u aan (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding gebouw en (uitbreiding) eerste inrichting. Schoolbesturen doen jaarlijks voor 1 februari hun aanvragen voor voorzieningen op grond van deze verordening (in enkele gemeenten is in de verordening een andere datum opgenomen, bijvoorbeeld 1 maart). Jaarlijks stelt de gemeente in de gemeentelijke begroting het budget vast dat voor onderwijshuisvestingsvoorzieningen beschikbaar is. Vervolgens worden de ontvangen aanvragen in volgorde van prioriteit toegekend. Let op: de aanvragen moeten betrekking hebben op realisering in het jaar volgend op het jaar van aanvraag. U vraagt nu dus voorzieningen aan voor het jaar 2024. Als u de deadline van 1 februari niet haalt, komt u pas een jaar later weer eventueel in aanmerking. Spoedeisende voorzieningen (zoals schade als gevolg van brand of diefstal e.d.) kunnen het hele jaar door aangevraagd worden.


Voor het primair onderwijs is 1 februari 2023 om nog twee redenen een cruciale datum:

Instandhouding scholen

De Wet primair onderwijs kent 1 februari als cruciale datum in bepalingen voor de instandhouding van basisscholen. Een pagina op de website van DUO vat de belangrijkste aandachtspunten samen. Als de school drie jaar achtereen minder leerlingen telt dan de opheffingsnorm, volgt beëindiging van de bekostiging. Het schoolbestuur kan om voortzetting van de instandhouding verzoeken als aan bepaalde criteria wordt voldaan. Hiertoe is dus een actieve handeling van het schoolbestuur noodzakelijk, die vóór 1 februari moet worden uitgevoerd. De criteria hebben betrekking op de gemiddelde schoolgrootte of enige school van een bepaalde richting in een bepaald gebied.