Aanscherping financiële sancties bij niet nakomen wettelijk voorschrift – 1 januari 2023

De bestaande beleidsregel is per 1 januari 2023 aangescherpt in dek  nieuwe ‘Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen 2022”
Dit past in het beleid van de ministers om tot geïntensiveerd toezicht te komen, zie ook onze Update van 21 december 2022.

Het niet nakomen van een wettelijk voorschrift betreft niet alleen financieel onrechtmatig handelen, maar ook het niet voldoen aan algemene voorschriften, bijvoorbeeld het hebben van een wettelijk voorgeschreven document (zoals een schoolgids) of het niet voldoen aan de voorschriften met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage. De beleidsregel is ook van toepassing op het te laat indienen van de jaarstukken. Een belangrijk aandachtspunt, want in de praktijk komt het nogal eens voor dat de datum van 1 juli door instellingen niet gehaald wordt.
De nieuwe beleidsregel kent twee wezenlijke wijzigingen ten opzichte van de oude beleidsregel. De eerste wijziging is dat in het primair en voortgezet onderwijs de mogelijkheid tot opschorting van de bekostiging is vervallen wanneer de periode om de geconstateerde fout(en) te herstellen is verstreken. Er volgt dan meteen inhouding van (een deel van) de bekostiging. In het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs blijft de mogelijkheid van opschorting gehandhaafd. De tweede belangrijke wijziging is dat bij het niet herstellen van de fout(en) binnen de gestelde termijn(en) de vervolgsancties sneller volgen en ook een groter deel van de bekostiging betreffen.
Voor meer informatie zie.