Aankondiging regeling Schoolkracht

Als vervolg op het eerdere Schoolleiders Innovatie OntwikkelFonds (SIOF) en LerarenOntwikkelFonds (LOF) kan een schoolleider of leraar uit het primair, voortgezet of speciaal onderwijs, die een idee heeft over de manier waarop het onderwijs op haar of zijn school beter kan of handiger kan worden georganiseerd, namens de school een plan indienen via de website van DUS-I voor een financiële impuls vanuit de regeling Schoolkracht. Met de regeling Schoolkracht wil het ministerie van OCW een impuls geven aan plannen voor schoolontwikkeling van schoolleiders en leraren, die nu niet van de grond komen door bijvoorbeeld het ontbreken van tijd, middelen en draagvlak. ‘’Schoolontwikkeling is immers de drijvende kracht achter de kwaliteit van het onderwijs’’, aldus het ministerie OCW. Deze regeling sluit aan bij de beleidsreactie op het rapport van McKinsey waarin is aangegeven dat duurzame schoolontwikkeling versterkt zal worden.

Er kan maximaal € 30.000 worden aangevraagd , zo blijkt uit de aankondiging van de regeling. De aanvraag moet draaien om een plan voor schoolontwikkeling dat zich richt op één of meer van de volgende thema’s:

  • verbeteren onderwijskwaliteit;
  • omgaan met leraren- en schoolleiderstekort;
  • kansen(on)gelijkheid;
  • digitalisering.

De regeling zal in de tweede helft van november 2020 worden opengesteld, de plannen kunnen worden ingediend tot en met 8 januari 2021. Bij overintekening zal vervolgens worden geloot. Begin maart 2021 heeft de aanvrager dan zekerheid of de school gebruik kan maken van de regeling voor de periode van maart 2021 tot en met augustus 2022.