Aanvragen voorzieningen huisvesting

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en renovatie van scholen. De kernprincipes van dit stelsel worden uitgelegd op de website van de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG). Elke gemeente heeft een Verordening voorzieningen huisvesting vastgesteld, vaak gebaseerd op de modelverordening van de VNG. Schoolbesturen doen jaarlijks voor 1 februari hun aanvragen voor voorzieningen (in enkele gemeenten is in de verordening een andere datum opgenomen, bijvoorbeeld 1 maart). Jaarlijks dient de gemeente het budget vast te stellen dat beschikbaar is voor onderwijs huisvesting. Vervolgens worden de ingediende aanvragen in volgorde van prioriteit toegekend. Op de website van de VO-raad is ook meer informatie beschikbaar over dit onderwerp.