Akkoord over nadere uitwerking NPO

Het Nationaal Programma Onderwijs, waarmee het kabinet voor de komende 2,5 jaar € 8,5 miljard voor het onderwijs heeft vrijgemaakt, heeft nadere uitwerking gekregen. Hoofddoel van deze grote investering is het herstellen van de door corona veroorzaakte vertragingen bij leerlingen en studenten op cognitief en sociaal-emotioneel gebied en op het gebied van welbevinden. De Ministerraad heeft ingestemd met de uitgewerkte plannen.

Het kabinet stelt voor de komende twee scholjaren € 5,8 miljard beschikbaar voor het primair en voortgezet onderwijs. Scholen maken hiervoor een plan op basis van de onlangs gepubliceerde menukaart met bewezen effectieve manieren om achterstanden in te lopen en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Voor het schooljaar 2021-2022 is voor de ondersteuning aan scholen voor de inzet van de gekozen interventies een bedrag van minimaal € 700 per leerling beschikbaar. Scholen met veel leerlingen met risico op vertragingen ontvangen extra middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Ook kunnen deze scholen gebruik maken van extra ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van hun schoolprogramma’s. Uiterlijk in juni 2021 worden de te ontvangen bedragen per school bekend. Schoolbesturen moeten in het jaarverslag verantwoording afleggen over de maatregelen en de besteding van de middelen.

Voor het schooljaar 2022-2023 is nu de inschatting dat minimaal € 500 per leerling beschikbaar zal zijn. Het definitieve bedrag zal onder andere afhankelijk zijn van de uitkomsten van de implementatiemonitor en de actuele ontwikkeling van achterstanden. Op basis van de eerste ervaringen van het Nationaal Programma Onderwijs en de onderzoeken die dan beschikbaar zijn, zal het mogelijk zijn het aanvullende budget voor scholen met veel leerlingen met risico op vertragingen gerichter beschikbaar te stellen. Het kabinet zal daarom begin 2022 aan de hand van de implementatiemonitor en andere relevante onderzoeken de inzet en verdeling van de beschikbare middelen over de scholen herijken.