Nieuwe bekostigingssystematiek lwoo en pro op zijn vroegst in 2025 ingevoerd

Het ministerie van OCW werkt momenteel aan een nieuwe verdelingssystematiek voor de gelden die de samenwerkingsverbanden passend onderwijs vo ontvangen voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro). Inmiddels is, via een bericht van de VO-raad, duidelijk geworden dat deze nieuwe systematiek niet voor 2025 ingevoerd zal worden.

In afwachting van de nieuwe bekostigingssystematiek is de bekostiging voor lwoo en pro bij de invoering van passend onderwijs bevroren. Dit betekent dat het beschikbare geld momenteel nog steeds wordt verdeeld op basis van de aantallen leerlingen (deelnamepercentages) lwoo en pro die de samenwerkingsverbanden hadden op 1 oktober 2012. Omdat de werkelijke deelnamepercentages lwoo en pro steeds meer afwijken van die in 2012, is dit in de ogen van velen een onwenselijke situatie. 

Recent is echter duidelijk geworden dat het ontwikkelproces van de nieuwe bekostigingssystematiek voor het lwoo tijdelijk wordt geparkeerd, in verband met de activiteiten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. De verwachting is dat het traject in het najaar van 2021 weer verder gaat. Concreet betekent dit dat het wetstraject voor de nieuwe wijze van bekostiging lwoo en pro pas na februari 2022 kan worden gestart en dat deze bekostigingssystematiek op zijn vroegst per 1 januari 2025 gaat gelden.