Behandeling begroting OCW in Tweede Kamer

Op 17 en 18 november 2021 was de begrotingsbehandeling Onderwijs in de Tweede Kamer. Onder meer de PO-Raad en de VO-raad presenteren op hun websites samenvattingen van het debat.

Het kabinet is demissionair, dat betekent dat er in de begroting nauwelijks nieuwe zaken te vinden zijn.

Veel fracties in de Tweede Kamer uitten hun zorgen over de impact van corona op de kansengelijkheid in het onderwijs en de dalende leesvaardigheid onder jongeren.

Ook werden er kanttekeningen geplaatst bij de beperkte looptijd van het NPO; afgezet tegen de grote hoeveelheid middelen die beschikbaar zijn. Minister Slob gaf aan dat NPO in principe voor 2,5 jaar is en dat de middelen ook bedoeld zijn om de leervertragingen nu aan te pakken, maar als op basis van de tweede monitoring blijkt dat er een langere looptijd nodig is, hij daar expliciet naar zal kijken. De minister erkende dat het aantrekken van voldoende personeel een knelpunt is.

Veel Kamerleden pleitten voor langetermijninvesteringen in onderwijskwaliteit, personeel en schoolgebouwen, over kabinetsperiodes heen. Het kabinet wil hier, lopende het formatieproces, geen toezeggingen over doen. Datzelfde geldt voor het beschikbaar stellen van extra middelen om de loonkloof tussen po en vo blijvend te dichten.

Waar nu wel geld voor kan worden vrijgemaakt, is het ondersteunen van leraren bij het bespreekbaar maken van gevoelige maatschappelijke thema’s, zoals homofobie, antisemitisme, racisme, discriminatie, seksueel misbruik en cyberpesten. Per amendement regelden coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU dat er in het komende jaar € 500.000 beschikbaar wordt gesteld voor het opzetten van een solide ondersteuningsstructuur hiervoor.