Beleidsreactie rapport Onderwijsraad ‘Publiek karakter voorop’

Op 7 december 2021 publiceerde de Onderwijsraad het advies “Publiek karakter voorop. Dit rapport spreekt over de verstrengeling van publiek en privaat aanbod in het funderend onderwijs. De Onderwijsraad waarschuwt dat de financiering, de doelen en de zeggenschap van publieke en private partijen in toenemende mate door elkaar lopen. Dit levert risico’s op voor de toegankelijkheid en kwaliteit ván het onderwijs en professionele zeggenschap óver het onderwijs. In Infinite Update van 15 december 2021 gaven we al een korte samenvatting van dit onderzoeksrapport en de adviezen.

Wiersma heeft nu zijn beleidsreactie op dit rapport gegeven. Hij benadrukt dat onderwijs voor alle leerlingen kosteloos toegankelijk moet zijn en dat kwaliteit en professionele zeggenschap op alle scholen gewaarborgd moet zijn. De oproep van de Onderwijsraad om een actievere rol te spelen in de bescherming van het publieke karakter van onderwijs neemt hij ter harte. Hoewel de samenwerking tussen publiek en privaat ook kansen kan opleveren voor het onderwijs, onderschrijft hij dat het noodzakelijk is meer aandacht te hebben voor de risico’s zoals kansenongelijkheid, versnipperd leerproces en de samensmelting van publiek en privaat. Kortom, de voorwaarde voor een positieve bijdrage van het private aanbod, is dat de kwaliteit, toegankelijkheid en zeggenschap van het publieke onderwijs op orde is.

Infinite Financieel directeur Rick de Wit schreef in onze artikelbundel 2020 ook al een artikel over dit onderwerp, onder de titel “Moet de groei van aanvullend en  particulier onderwijs een zorg zijn?”.

Het is de ambitie van de minister de publieke functie van het onderwijs de komende jaren te versterken. Daarmee verwacht hij het private aandeel in publiek onderwijs terug te dringen. Dit wordt gerealiseerd door:

 • Te investeren in het publieke onderwijs. Het kabinet zet € 2 miljard in om te investeren in de kwaliteit van onderwijs en het bevorderen van de kansengelijkheid in het onderwijs.
 • Duidelijke kaders mee te geven over de omgang met het private aanbod. De beoogde maatregelen zijn:
  • afspraken over voorwaarden en begrenzing privaat aanbod op school;
  • strengere eisen stellen aan privaat aanbod op school;
  • voorlichting en een wettelijke limiet voor de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage;
  • de evaluatie van het sponsorconvenant uitvoeren;
  • monitoring van de ontwikkelingen rond het private aanbod en schoolkosten.

De komende maanden zal de minister de Kamer informeren over de uitwerking van de verschillende maatregelen.