Uitvoering plannen Regeling subsidie begaafde leerlingen loopt corona-vertraging op; regeling met een jaar verlengd

Vrijwel alle samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo (142 van de 152) maken gebruik van de Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo. Met deze subsidieregeling worden samenwerkingsverbanden gestimuleerd om een passend onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde kinderen te creëren. Op grond van de subsidieregeling wordt subsidie verstrekt in de kalenderjaren 2019 tot en met 2022, waarmee tot en met het schooljaar 2022-2023 de subsidieactiviteiten worden uitgevoerd. Aan de Tweede Kamer is beloofd monitoronderzoek en impactonderzoek uit te voeren. Onlangs is een tweede tussenrapportage aan de Kamer verstuurd. Voor deze monitor zijn de samenwerkingsverbanden voor de tweede keer bevraagd en de scholen voor de eerste keer.

Uit deze rapportage en de bijlagen blijkt onder meer:

  • Elk deelnemend samenwerkingsverband heeft een subsidieplan opgesteld, waarin de geplande activiteiten zijn beschreven. In vergelijking met de meting van vorig schooljaar zijn veel samenwerkingsverbanden van de voorbereiding overgegaan naar de uitvoering van subsidieactiviteiten.
  • In de meeste regio’s is het gelukt om veel van de activiteiten uit te voeren (soms in aangepaste vorm of frequentie). Echter, alle samenwerkingsverbanden geven aan dat corona impact heeft op de uitvoering van het subsidieplan.
  • De samenwerkingsverbanden die nog in de voorbereidende fase zijn, geven aan relatief veel last te hebben gehad van de impact van corona.
  • Daarom heeft de minister besloten om de activiteitenperiode van de subsidieregeling met een jaar te verlengen, zodat alle samenwerkingsverbanden de kans krijgen om de middelen zoals gepland te besteden en een passend aanbod voor hoogbegaafde leerlingen in hun regio te realiseren.
  • Een toename in kennis over hoogbegaafdheid lijkt samen te hangen met een toename in een passend aanbod. Daarom geeft de minister een extra impuls door het inrichten van een Kenniscentrum hoogbegaafdheid vanaf het voorjaar van 2022.