Beleidsregel Wet Normering Topinkomens 2021

De beleidsregels WNT 2021 zijn vastgesteld. Jaarlijks wordt het algemene bezoldigingsmaximum aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Het algemeen bezoldigingsmaximum is voor 2021 vastgesteld op € 209.000.

Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (bijvoorbeeld interim-krachten) zijn voor 2021 geïndexeerd. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 27.700 per maand voor de eerste zes maanden en € 21.000 per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximumuurtarief bedraagt vanaf 2021 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 199.

In de Beleidsregels WNT 2021 zijn ook enkele wijzigingen opgenomen ten opzichte van 2020.

  • Om misverstanden te voorkomen zijn enkele bepalingen toegevoegd om te verduidelijken dat in enkele gevallen een afwijkend – van het voor de instelling geldende algemeen bezoldigingsmaximum – is toegestaan.
  • Er wordt verduidelijkt dat openbaarmaking op grond van de WNT niet alleen op topfunctionarissen van toepassing is, maar tevens op overige functionarissen (niet-topfunctionarissen) van wie de bezoldiging op grond van de WNT openbaar moet worden gemaakt vanwege overschrijding van het WNT-bezoldigingsmaximum.