Uitspraken minister over overdracht van bekostiging

Aan de hand van een concrete casus heeft de minister enkele feiten op een rij gezet over de overdracht van bekostiging tussen scholen en het samenwerkingsverband. In zijn brief zet de minister een aantal principes op een rij:

  • Het samenwerkingsverband mag op grond van artikel 18a van de Wet op het primair onderwijs over de overdracht van middelen met individuele scholen afspraken maken. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst. Als er een geschil ontstaat over deze afspraken kunnen de partijen dit geschil voorleggen aan de daarvoor bevoegde rechter. Het samenwerkingsverband heeft deze vrijheid omdat het, samen met de betrokken scholen binnen het verband, het beste zicht heeft op hoe efficiënt met de middelen kan worden omgegaan in regioverband.
  • Voor scholen geldt dat zij de ontvangen bekostiging ook op een andere school of samenwerkingsverband mogen inzetten voor het doel waarvoor de middelen zijn verstrekt. Hiermee is het wettelijk mogelijk om middelen van de school over te dragen naar het samenwerkingsverband. Deze ruimte in de regelgeving maakt het mogelijk om meer bekostiging op maat te realiseren. De constructie waarbij de school een deel van de (tlv-) bekostiging overhevelt naar het samenwerkingsverband mag dus.
  • Vanuit de Wet langdurige zorg hebben sommige leerlingen een persoonsgebonden budget. Wat niet mag is het meenemen van deze zorgmiddelen in de keuze voor de bekostigingscategorie van de leerling. De inzet vanuit de zorgkaders is immers bedoeld voor het bieden van zorg en niet voor onderwijsondersteuning. De middelen die komen uit de tlv zijn bestemd voor onderwijsondersteuning.
  • De tlv wordt afgegeven door het samenwerkingsverband en leidt tot de toelaatbaarheid van de leerling tot het (voortgezet) speciaal onderwijs. Dit besluit met betrekking tot de toelaatbaarheid kan worden gezien als een besluit van een bestuursorgaan (het samenwerkingsverband) dat een besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Een ouder kan alleen in bezwaar en beroep gaan tegen de inhoud en afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring.
  • Een ouder kan niet in bezwaar of beroep gaan tegen de afspraken die het samenwerkingsverband maakt met individuele scholen, dit zijn geen besluiten in de zin van de Awb.
  • Samengevat kan worden gesteld dat afspraken over overdracht van middelen tussen scholen en samenwerkingsverbanden zijn toegestaan.
  • Om de rol van de OPR te versterken gaat de minister regelen dat de OPR instemmingsrecht krijgt op de meerjarenbegroting van het samenwerkingsverband. Hiermee wil hij stimuleren dat het gesprek gevoerd gaat worden over de besteding van middelen.