Coronavirus heeft ook impact op de jaarverslaggeving 2019

De Koninklijke Nederlands Beroepsorgansiatie van Accountants (NBA) heeft een vijfde bericht uitgebracht over de impact van het coronavirus op accountantswerkzaamheden. Hierin gaat men onder meer in op de gevolgen voor de jaarverslaggeving 2019.

In het bericht van de NBA is onder meer het volgende opgenomen. “De leiding van de organisatie moet gegeven deze onzekerheid over de toekomst de impact van het Coronavirus inschatten. Het is daarbij de vraag of organisaties nu in staat zijn om een gedegen analyse van de situatie te geven. Om de situatie met een ander beeld te beschrijven: momenteel is als het ware sprake van een uitslaande brand die de brandweer onder controle probeert te krijgen. Het is dan niet reëel om te verwachten dat iemand al in staat is om de brandschade te bepalen. Het ligt voor de hand dat organisaties, als er nog geen duidelijkheid is, de onzekerheid waarin ze zitten zo goed mogelijk beschrijven en een schets geven van de mogelijk te verwachten impact voor organisatie, maar hierbij ook aangeven dat ze redelijkerwijs nog niet weten wat dit uiteindelijk voor hen gaat betekenen. Waar mogelijk zullen ze de reeds bekende gevolgen en genomen maatregelen uiteraard wel moeten beschrijven. Denk daarbij onder andere aan reeds gerealiseerde omzetdaling, gevolgen van al dan niet tijdelijke of gedeeltelijke bedrijfssluiting, reeds toegezegde overheidssteun, maar ook aan nog te maken aanspraken op overheidssteun.”

Voor onderwijsinstellingen heeft het coronavirus naar verwachting op korte termijn geen invloed op de rijksvergoeding. De coronacrisis kan wel impact hebben op:

  • extra uitgaven voor het geven van onderwijs op afstand;
  • lagere huuropbrengsten;
  • lagere ouderbijdragen;
  • inzet van extra formatie om door de coronacrisis veroorzaakte onderwijsachterstanden weg te werken;
  • hogere vervangingskosten zodra de scholen weer (gedeeltelijk) opengesteld worden.

Wij hebben de mogelijke gevolgen van de coronacrisis met enkele accountants besproken. Belangrijk is dat er een schriftelijke vastlegging gemaakt wordt, waarin het schoolbestuur haar inschatting in relatie tot de (financiële) impact van de coronacrisis opneemt. Uit de besprekingen met de accountants volgt dat in ieder geval in het bestuursverslag aan de coronacrisis aandacht geschonken moet worden. Denk hierbij aan het onderdeel toekomstige ontwikkelingen en de risicoparagraaf. Over de opname van een passage over de coronacrisis in de jaarrekening (gebeurtenissen na balansdatum) zijn de accountants niet eensluidend. Wij adviseren schoolbesturen om dit tijdig met hun eigen accountant af te stemmen.