De begroting van OCW 2023: vaststelling en moties – 30 november 2022

In onze vorige Update van 29 november gingen wij kort in op de gestelde vragen. Inmiddels is de begrotingsbehandeling achter de rug, is de begroting vastgesteld en is een groot aantal moties aangenomen.
Voor inzicht in de moties en hun status zie.

Bij de gestelde vragen kwam al een aantal items voorbij, die nu in de vorm van aangenomen moties bij de bewindslieden ter uitvoering zijn neergelegd:

  • glasheldere formulering van de doelen rondom basisvaardigheden
  • vastleggen dat leraren na een jaar goed functioneren altijd een vast contract krijgen
  • komen tot een landelijk netwerk van invalpools en niet langer inzetten van uitzendbureaus in het onderwijs
  • verkennen van een revolverend fonds en een programmatische aanpak ten behoeve van de problematiek rond onderwijshuisvesting
  • regievoeren op regionale samenwerking tussen schoolbesturen in de bestrijding van het lerarentekort
  • aanpakken rond zij-instromers verbinden en stoppen met aparte financiële regelingen om leraar te worden; kaders geven aan de begeleiding van nieuwe leraren en afspraken behoud zij-instromers en nieuwe leraren
  • de bekostiging aan samenwerkingsverbanden met te hoge reserves verlagen en dat uitgeven aan beter passend onderwijs
  • herstel van het primaat van de politiek en voor- en nadelen van lumpsumfinanciering kritisch bezien.

Eerder had minister Wiersma bij de beantwoording van vragen al aangegeven een generieke korting te willen overwegen op de bekostiging van samenwerkingsverbanden met (mogelijk) bovenmatige reserves als de afbouw daarvan niet voldoende is. Hij zal nu per brief aan de Tweede Kamer en de samenwerkingsverbanden aangeven hoe hij uitvoering wil geven aan deze motie.
Wat betreft de aangenomen motie inzake evaluatie huidige bestuursmodel en de voor- en nadelen van lumpsum noemde de minister eerder dat dat onderwerpen zijn die aan de orde komen in een al lopend interdepartementaal beleidsonderzoek.
Een aantal moties betreffende het lerarentekort komt terug in de gezamenlijke aanpak lerarentekort, zie hierna.