Gezamenlijke aanpak lerarentekort – 13 december 2022

Het ministerie van OCW, sectororganisaties en vakorganisaties in het po, vo en mbo bundelen hun krachten om het lerarentekort aan te pakken. Het “werkplan op hoofdlijnen: samen voor het  beste onderwijs” geeft hieraan een uitwering. Kernwoorden in het werkplan zijn:

  • regionale aanpak: men richt zich op onderwijsregio’s waarin bindende afspraken gemaakt worden over de regionale aanpak van het lerarentekort, de zogeheten Regionale Aanpak Toekomst Onderwijsarbeidsmarkt (RATO);
  • onderwijstijd po en vo: partijen willen dat de ruimte in onderwijstijd bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van het beroep, het verlagen van de werkdruk en het creëren van ruimte voor de ontwikkeling en professionalisering van het onderwijspersoneel en voor het voorbereiden van lessen ter verbetering van de onderwijskwaliteit; de verbetering van de onderwijskwaliteit moet voorop staan;
  • bevoegdheden: partijen streven naar optimalisering van het huidige bevoegdhedenstelsel:
  • opleiden: men streeft naar het in de regionale samenwerking (RATO) vertalen van de landelijke kaders voor de vormgeving van lerarenopleidingen en de inhouden van curricula. Daarbij hoort ook het inrichten van een curriculumberaad om nieuwe wensen en eisen ten aanzien van leraren en lerarenopleidingen te bespreken en af te wegen.

Het werkplan is door de bewindslieden op 13 december naar de Tweede Kamer gezonden als een van de bijlagen bij de Kamerbrief lerarenbeleid 2022.  Een van de andere bijlagen is de “Trendrapportage arbeidsmarkt leraren po, vo en mbo 2022“ met daarin de meest actuele cijfers over leraren en hun arbeidsmarkt op een rij.
Lees hier de kamerbrief, het werkplan en andere bijlagen bij de kamerbrief.