De Financiële Staat van het Onderwijs voor de laatste maal gepubliceerd

Jaarlijks publiceert de Inspectie van het Onderwijs hoe het onderwijs in Nederland er financieel voor staat in de Financiële Staat van het Onderwijs. De onlangs verschenen de Financiële Staat van het Onderwijs 2019 is de editie gebaseerd op de jaarcijfers 2019 van de onderwijsbesturen. In de Staat worden ze samengevat en geanalyseerd.  

In het rapport wordt onder meer een kwalitatieve analyse van de continuïteitsparagrafen gepubliceerd. Vastgesteld wordt dat de onderdelen ‘toelichting meerjarenbegroting’, ‘beleidsrijke meerjarenbegroting’, ‘rapportage risicobeheer’, ‘risico’s en onzekerheden’, ‘rapportage interne toezichthouder’ en ‘verantwoording toezicht doelmatigheid’ bij veel onderwijsbesturen nog verbetering behoeven. Veel aandacht is er voor het onderwerp betrouwbaar begroten, waarbij de inspectie op pagina 17 van het rapport tot een interessante trendanalyse komt, die tot nadenken stemt.

Ook stelt de inspectie dat de reserves opnieuw zijn toegenomen, vaak tot meer dan nodig is. Ook gecorrigeerd voor de eind 2019 ontvangen extra baten. De inspectie dringt er op aan dat onderwijsbesturen beleid gaan maken om het geld nu echt effectief te besteden aan onderwijs.  

De Financiële Staat 2019 is de laatste die zal worden gepubliceerd. In de toekomst zal de Financiële Staat worden geïntegreerd in de (algemene) Staat van het Onderwijs die altijd in het voorjaar verschijnt. De integratie markeert de steeds samenhangender blik waarmee de inspectie naar onderwijsbesturen kijkt.  Vanaf 2021 zal het ministerie OCW jaarlijks een financiële analyse aan de Tweede Kamer sturen.