Definitief Onderwijsaccountantsprotocol 2020 gepubliceerd

Het definitieve onderwijsaccountantsprotocol 2020 is gepubliceerd. Het accountantsprotocol wordt door de Inspectie van het Onderwijs vastgesteld en gepubliceerd. Het is de schakel tussen enerzijds de wet- en regelgeving en anderzijds de uit te voeren werkzaamheden door instellingsaccountants. Het geeft een toelichting op het te hanteren referentiekader, de controle op de jaarrekening, het onderzoek naar de bekostigingsgegevens en de gewenste accountantsproducten.

De Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo) biedt het ministerie de mogelijkheid om relevante politieke of maatschappelijke thema’s aan te wijzen, waarover in het bestuursverslag nadere verantwoording moet plaatsvinden. Sinds 2019 waren deze thema’s: strategisch personeelsbeleid, passend onderwijs, allocatie van middelen, alsmede toetsing en examinering (alleen vo), convenantsmiddelen (alleen vo), werkdruk (alleen po) en onderwijsachterstanden (alleen po). Over deze laatste vier dienen besturen ook vragen in XBRL te beantwoorden. Hierover hebben de schoolbesturen op 20 november 2020 een brief ontvangen.

Nieuwe aandachtspunten in de bestuursverslagen over 2020 zijn :

  • de invloed van de Coronapandemie op het onderwijskundige beleid en de meerkosten van Covid-19 maatregelen;
  • de invloed van Corona op het financieel resultaat  en  de meerjarenbegroting;
  • toelichting op de vermogenspositie met behulp van de signaleringswaarde voor bovenmatig publiek eigen vermogen.

Tot slot staat in het protocol een aanscherping van  de controle op de Verklaring omtrent het gedrag (VOG). Per 2020 wordt niet alleen de aanwezigheid van de VOG gecontroleerd (tot op heden de praktijk), maar ook of de VOG tijdig aanwezig was op het moment dat bijvoorbeeld een invalleerkracht in dienst kwam.