Voortgangsrapportage Sterk beroepsonderwijs

De ministers Van Engelshoven en Slob schreven in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het in 2018 in gang gezette actieplan Sterk Beroepsonderwijs. Dit plan richt zich op het vmbo, het mbo, de samenwerking tussen deze scholen en hun samenwerking met het bedrijfsleven. Het plan kent drie actielijnen:

 • Samen staan we sterker.
  Elke regio biedt een toekomstbestendig en gevarieerd aanbod van beroepsonderwijs met regionale meerwaarde aan, waarbij er sprake is van structurele samenwerking.
 • Van idee naar uitvoering.
  Een jongere kan in elke regio op elk niveau terecht in doorlopende routes vmbo-mbo, passend bij het regionale onderwijsaanbod en de vraag vanuit het bedrijfsleven. De vormgeving wordt bepaald door de partijen in de regio, zíj gaan over de precieze inrichting.
 • Alle jongeren beter voorbereid op het vervolgonderwijs.
  Elke jongere krijgt naast theorie ook praktijkgericht onderwijs op het vmbo.

In hun rapportage schrijven de ministers onder meer aan de Kamer:

 • Er wordt steeds beter samengewerkt tussen vmbo, mbo en bedrijfsleven in de regio om een passend en dekkend aanbod in de regio te krijgen en te behouden.
 • Een toekomstbestendig, gevarieerd aanbod van beroepsonderwijs in iedere regio betekent dat er de komende jaren daar waar nodig nog stappen te zetten zijn als het gaat om:
  – meer en betere samenwerking in alle opleidingssectoren, niet alleen in de techniek;
  – stevigere betrokkenheid en samenwerking met het bedrijfsleven bij het onderwijs in alle
     regio’s;
  – verduurzamen van deze samenwerking, inclusief doorlopende leerroutes.
 • Regio’s bevinden zich in verschillende fasen van samenwerking. Daarbij zien de ministers dat het enthousiasme voor de versterking van het beroepsonderwijs groot is, maar het kennisniveau wisselend. En mooie intenties die niet verder komen dan het papier zijn niet langer toereikend.