Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs

Op 16 november heeft de Tweede Kamer het stelsel passend onderwijs geëvalueerd met minister Slob.

Aan de evaluatie passend onderwijs lagen onder meer tientallen studies uit de landelijke, meerjarige evaluatie van passend onderwijs  ten grondslag, alsmede tal van andere adviezen, standpuntbepalingen en enquêtes.

Ter voorbereiding op het debat zond de minister een brief aan de Kamer, vergezeld van de Beleidsnota ‘Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs’. In deze documenten lanceert de minister ‘een nieuwe weg voor passend onderwijs’, geconcretiseerd in een 25 puntenplan. Dit plan bevat maatregelen gericht op leerlingen en ouders, op leraren en schoolleiders en op schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. Onder meer de laatste groep wil de minister meer houvast geven, bijvoorbeeld door in een programma van eisen uit te werken wat de taken en verantwoordelijkheden van de schoolbesturen zijn en wat van de samenwerkingsverbanden verwacht wordt. Het overzicht bevat bestaande en nieuwe taken.

De verbeteraanpak richt zich met name op de komende vijf jaar. Ook schetst de brief een visie voor de langere termijn. Steeds inclusiever onderwijs is de richting.

De minister kreeg brede steun in de Kamer voor zijn aanpak. Er zijn 25 moties ingediend, waarover op 24 november wordt gestemd.

De twee onderstaande berichten komen ook aan de orde in de brief van de minister.