Fluctuaties in achterstandsscores voor aanvullende bekostiging verklaard

De beschikkingen voor de aanvullende bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2021-2022 zijn in april naar schoolbesturen gestuurd. Er is sprake van fluctuaties in de achterstandsscores en daarmee in de beschikbare achterstandsmiddelen op schoolniveau ten opzichte van vorig schooljaar (zowel positief als negatief). Het ministerie van OCW heeft in samenwerking met het CBS een brochure opgesteld over de achterliggende oorzaken van deze fluctuaties). Deze brochure legt uit hoe bepaald wordt hoeveel geld een school ontvangt en hoe fluctuaties in de achterstandsscore kunnen ontstaan.

De voornaamste bevinding van de jaarlijkse plausibiliteitsanalyse van het CBS is dat achterstandsscores van de meeste scholen tussen de jaren 2019 en 2020 weinig fluctueerden. Fluctuaties hangen grotendeels samen met het feit dat in de gegevens van CBS de kenmerken van een leerling jaarlijks veranderen. De drempel speelt daarbij ook een rol. Fluctuaties in de achterstandsscores kunnen tot stand komen door verschillende oorzaken. De redenen kunnen ingedeeld worden in drie categorieën. Het komt voor (1) dat dezelfde leerlingen andere onderwijsscores krijgen, (2) dat er dit jaar andere leerlingen met andere scores op een school zitten en (3) dat het leerlingaantal is veranderd.