Voortaan één kwaliteitskader huisvesting

Voor het primair en voortgezet onderwijs geldt voortaan één Kwaliteitskader Huisvesting. In 2013 is het Kwaliteitskader Huisvesting tot stand gekomen, om zo tot een landelijke en breed gedragen definitie van ‘basiskwaliteit’ te komen. Onlangs is het kader geactualiseerd en zijn de versies voor po en vo samengevoegd tot één Kwaliteitskader Huisvesting. 

Het Kwaliteitskader vertrekt vanuit de kennis dat een goed onderwijsgebouw een positief effect heeft op het gedrag, welbevinden en leerproces van de leerlingen en leerkrachten die het gebouw dagelijks gebruiken. De kwaliteitscriteria zijn daarbij richtinggevend en geen norm. Het kader kijkt daarmee verder dan de minimum Bouwbesluiteisen, en ook breder dan de technische eisen ten aanzien van het binnenmilieu en duurzaamheid.