Gaat de minister korten op de reserves van de samenwerkingsverbanden?

In de rubriek algemeen in deze editie van Infinite Update las u over het webinar ‘Reserves en Financiële Positie’ van het ministerie van OCW op 18 november 2020. In dit webinar werd wat langer stilgestaan bij de positie van samenwerkingsverbanden. Dit onder meer  naar aanleiding van een Kamermotie van 15 oktober 2020. Hierin werd geconstateerd dat samenwerkingsverbanden geen financiële risico’s hebben en dus onterecht vermogen onttrekken aan activiteiten voor de leerlingen en de leraren. De regering werd verzocht ‘’de reserves van de samenwerkingsverbanden per direct terug te vorderen en deze in overleg met de Kamer opnieuw ten behoeve van de ondersteuning van kinderen en hun leraren te bestemmen’’. Minister Slob kondigde naar aanleiding van deze motie aan dat samenwerkingsverbanden binnen enkele weken een plan moeten maken om bovenmatige reserves te besteden aan het realiseren van passend onderwijs voor leerlingen. Indien de gebundelde plannen van alle swv de toets der kritiek van de minister niet kunnen doorstaan, dreigt een korting op het budget van de swv in scholjaar 2021-2022.