Handreiking over de Wet zorg en dwang in het onderwijs

Eind 2021 is een handreiking verschenen over de toepassing van de Wet zorg en dwang (Wzd) in het onderwijs. De Wzd is in 2020 ingevoerd en heeft betrekking op het verlenen van onvrijwillige zorg en moet worden onderscheiden van maatregelen die ook in het onderwijs voorkomen en die betrekking hebben op handelingen die fysiek en/of vrijheidsbeperkend zijn. De handreiking beschrijft de meest belangrijke kenmerken van de Wet zorg en dwang (Wzd) en biedt een kader voor het bereik van de wet binnen het onderwijs. De handreiking is opgesteld door het ministerie van VWS in samenwerking met de PO-Raad, Sectorraad GO voor gespecialiseerd onderwijs, KansPlus, NIP en de NVO. Aan de hand van voorbeelden wordt de betekenis van de Wzd op school op een praktische en concrete manier toegelicht. De handreiking biedt de professionals, in onder meer  het primair onderwijs, het speciaal (basis)onderwijs en het voortgezet (speciaal) onderwijs handvatten ter ondersteuning van de werkzaamheden in het kader van de Wzd. 

Voor situaties die betrekking hebben op handelingen die fysiek en/of vrijheidsbeperkend zijn is een 2020 de Richtlijn fysiek beperkend handelen en/of vrijheidsbeperkende maatregelen binnen het onderwijs verschenen.