Kamerbrief kwaliteitsverbetering voorschoolse educatie (ve) – 27 oktober 2023

Met brief van 27 oktober 2023 informeerde de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer over diverse maatregelen om de kwaliteit van voorschoolse educatie verder te versterken.

In de brief komen achtereenvolgens aan de orde:

  • Effecten personeelstekorten in de ve op de kwaliteit: (tijdelijk) formatief inzetbaar maken van beroepskrachten in opleiding; oproep aan het veld
  • Voorschoolse educatie in de gastouderopvang
  • Structureel toezicht op de educatieve kwaliteit
  • Evaluatie Lokale Educatieve Agenda
  • Reactie op briefadvies Onderwijsraad over voorzieningen jonge kind

Wat betreft het structurele toezicht op de educatieve kwaliteit geeft de minister de voorkeur aan het scenario waarbij het bestaande toezicht van de GGD op ve wordt uitgebreid met het toezicht op de educatieve kwaliteit van ve en het signaalgestuurde toezicht van de Inspectie komt te vervallen. Dit wijkt af van het advies van de Onderwijsraad om het toezicht op de kwaliteit van ve te beleggen bij de Inspectie. De reden die de minister voor deze keuze geeft is dat hierdoor het toezicht op de kwaliteit van zowel kinderopvang als ve bij één partij komt te liggen. Door het toezicht van de GGD uit te breiden worden deze locaties dus door één toezichthouder bezocht, in plaats van door twee in het voorstel van de Onderwijsraad. Bovendien vervalt met dit scenario de complexe dubbelrol van de Inspectie, omdat de Inspectie ook interbestuurlijk toezicht houdt op de gemeentelijke taken op het gebied van kinderopvang en ve. In het voorstel van de Onderwijsraad wordt die complexiteit juist sterker.

De minister wil met partijen dit scenario verder uitwerken. Het streven is om dit scenario per 1 januari 2026 te realiseren.